Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Policajný zbor


Úlohy Policajného zboru v zmysle zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Policajný zbor plní tieto úlohy:

 • spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku;
 • odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov;
 • spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti;
 • vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch;
 • vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu;
 • zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, ministra a ďalších osôb určených vládou a spolupôsobí pri fyzickej ochrane jadrových zariadení;
 • zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov určených vládou;
 • zabezpečuje ochranu štátnej hranice a vykonáva kontrolu cudzineckého režimu;
 • spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol narušený, robí opatrenia na jeho obnovenie;
 • dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení;
 • odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva;
 • vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach;
 • poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi;
 • vykonáva kriminalisticko-expertíznu činnosť;
 • spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva.

Policajný zbor plní úlohy štátnej správy a iné úlohy; napríklad plní úlohy štátneho dozoru nad činnosťou súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, úlohy štátneho dozoru nad činnosťou obecnej polície.

Policajný zbor plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.

Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami, ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, Slovenskou informačnou službou, právnickými a fyzickými osobami. Spolupracuje aj s orgánmi územnej samosprávy pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja s kriminalitou.

Preukazovanie príslušnosti k Policajnému zboru v zmysle zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

Policajt je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k Policajnému zboru, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú.

Príslušnosť k Policajnému zboru preukazuje policajt služobnou rovnošatou s identifikačným číslom, služobným preukazom, odznakom služby kriminálnej polície, alebo finančnej polície, alebo ústnym vyhlásením „Polícia“. Policajt v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru pred začatím služobného zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície, alebo finančnej polície.

Služobná rovnošata je služobný odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť policajta k Policajného zboru. Policajt vykonáva štátnu službu spravidla v služobnej rovnošate vrátane jej predpísaných súčastí. Na služobnej rovnošate a jej súčastiach nosí policajt štátny znak Slovenskej republiky.Základné práva a povinnosti policajta v zmysle zákona NR SR č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Policajt má právo:

 • na podmienky nevyhnutné na riadny výkon štátnej služby;
 • na služobný plat a platový postup v štátnej službe;
 • na prehlbovanie kvalifikácie;
 • odmietnuť poskytnutie informácie o tom, ako by služobný úrad určitú vec vybavoval alebo vykladal právny predpis;
 • podávať sťažnosti vo veciach výkonu štátnej služby služobného úradu.

Policajt je povinný najmä:

 • plniť svedomito úlohy, ktoré sú mu uložené ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj úlohy uložené rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi nadriadených, ak bol s nimi riadne oboznámený;
 • vykonávať štátnu službu osobne, riadne a včas;
 • oznámiť bezprostredne nadriadenému poruchy a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon štátnej služby a hroziacu škodu;
 • zakročiť, ak hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak urobiť, ak mu v tom bráni dôležitá okolnosť alebo by tým seba alebo iné osoby vystavil vážnemu ohrozeniu;
 • pri výkone štátnej služby dodržiavať pravidlá služobnej zdvorilosti a správať sa slušne k štátnym zamestnancom a v služobnom styku aj k ostatným občanom;
 • zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu dôležitého záujmu štátnej služby s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom služby na vlastný prospech alebo na prospech iného;
 • v štátnej službe i mimo štátnej služby zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť Policajného zboru alebo ohroziť dôveru v tento zbor;
 • dodržiavať služobnú disciplínu a vykonávať štátnu službu nestranne;
 • plne využívať čas služby a dodržiavať ustanovený základný čas služby v týždni, prípadne kratší čas služby v týždni;
 • byť pri výkone štátnej služby ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku;
 • plniť aj povinnosti vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zdroj: oddelenie prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru.