Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Aktuality

Časopis Mladý záchranár bol ocenený Zlatým záchranárskym krížom za rok 2016


Mladý záchranárMáme nového mediálneho partnera Fitlekáreň.skInternetová lekáreň s osobným a zásielkovým predajom liekov, vitamínov, homeopatík, výživových doplnkov, zdravotníckych pomôcok a kozmetiky.

Kontakt:
Fitlekáreň.sk
Tomášikova 10/H
82103 Bratislava

Tel.: 0907 830 575
e-mail: fitlekaren@fitlekaren.sk
web: www.fitlekaren.sk

Národná prevencia úrazov a násilia u detí a dorastu, II. ročník odbornej konferencie, termín: 9.12.2008, miesto: TEMPUS - KOŠICE.

Vážený účastník konferencie,

teší nás Váš záujem o riešenie vysokej úrazovosti našich detí a o elimináciu násilia medzi deťmi a v spoločnosti. Každý rok na Slovensku 200 detí a mladistvých utrpí smrteľný úraz, 20 000 detí je z dôvodu úrazu hospitalizovaných, 2 000 deťom zostávajú trvalé následky a celkový počet úrazov detí je 200 000.

Táto štatistika našu krajinu radí v rámci EU medzi krajiny s najvyšším počtom úrazov detí. Krajiny, v ktorých sa prevencii úrazov detí venujú dlhodobo, napríklad Švédsko, dokazujú to, že systematická a kontinuálna prevencia je vysoko účinná. Pre porovnanie, v spomínanej krajine sa prevencii úrazov detí venujú už viac ako 30 rokov. Ich výsledky dokazujú „čísla“: na 100 tisíc detí vo Švédsku ročne zomrie z dôvodu úrazu 3,8 dieťaťa, na Slovensku je to približne trojnásobne viac, čo predstavuje doslova hrozivé číslo 12 usmrtených detí na 100 tisíc detí.

Po vyše desaťročných skúsenostiach v oblasti prevencie úrazov detí sme dospeli k poznaniu, že deti v tejto oblasti je nutné kvalitnejšie vzdelávať v predškolských zariadeniach a na základných a stredných školách. Preto sme iniciovali vznik preventívno vzdelávacieho predmetu pre základné a stredné školy. Veľmi milo nás prekvapila a potešila reakcia vedenia Štátneho pedagogického ústavu pri prezentácii tohto zámeru. Po konzultáciach na ŠPU sme sa spoločne rozhodli, že bude najvýhodnejšie pre každý ročník vytvoriť samostatnú účebnicu a pracovné zošity, nakoľko každý vek má svoje špecifické riziká a so zvyšujúcim sa vekom žiaka sa môže postupne zvyšovať aj náročnosť učebnej látky.

Kľúčovou témou konferencie bude práve príprava preventívno vzdelávacieho predmetu. Preto sme si dovolili na druhý ročník konferencie pozvať práve hlavne Vás, učiteľov, nakoľko vytvárať „niečo pre Vás bez Vás“ by bolo nesprávne.

Naším cieľom je v spolupráci s Vami vytvoriť také učebnice, pracovné zošity a inštruktážne videá, ktoré budú primerané veku dieťaťa – žiaka, a ktoré poskytnú učiteľovi výuku bez nutnosti domácich príprav.

Na začiatku konferencie budú odborné prednášky našich popredných odborníkov z WHO, ŠPU, Prezídia Policajného zboru, záchránárov a lekárskej obce, v ktorých sa priblíži táto aktuálna problematika. Potom bude nasledovať pracovný workshop, v rámci ktorého sa budú riešiť jednotlivé témy z prevencie úrazov, metodiky riešenia krízových situácií, problematika násila: témy, primeranosť veku, obsahová štruktúra, spracovanie, obsah výuky. V druhej časti workshopu budeme konzultovať Vaše možnosti zapojenia sa do prípravy preventívno vzdelávacieho predmetu. Vaše praktické skúsenosti, odborné podnety a pripomienky budú môcť byť veľkým prínosom pre tento preventívno vzdelávací predmet.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Fotodokumentácia z konferencie:


ŽILINA: Simulovaná dopravná nehoda – overenie znalostí vodičov z poskytovania prvej pomoci, termín: 21.10.2008, miesto: okres Žilina.

Vývoj dopravnej nehodovosti a následky na životoch pri dopravných nehodách viedli k myšlienke pripraviť preventívno – výchovnú dopravno – bezpečnostnú akciu zameranú na reakciu, správanie sa, zisťovanie a overovanie znalostí vodičov z poskytovania prvej pomoci účastníkom dopravných nehôd.

Akciu pripravilo KR PZ v Žiline spoločne s Rescue Team Slovakia a Falck Záchranná a.s.

Preventívno – výchovná akcia so simulovanou dopravnou nehodou sa uskutoční v utorok 21. októbra 2008 od 10.00 do 14.00 hodiny v okrese Žilina.

Výsledkom akcie bude aj štatistické vyhodnotenie reakcií, schopností a vedomostí vodičov poskytnúť prvú pomoc účastníkom dopravných nehôd.Výsledky simulovanej dopravnej nehody – z overenia znalostí vodičov z poskytovania prvej pomoci účastníkom dopravných nehôd

Dnešná preventívno – výchovná dopravno–bezpečnostná kontrola zameraná na reakcie vodičov pri simulovanej dopravnej nehode a overovanie ich schopností poskytnúť predlekársku prvú pomoc, ktorú pripravila žilinská polícia spoločne s pracovníkmi Rescue Team Slovakia a Falck Záchranná a.s. je prvá spoločná akcia tohto charakteru v rámci SR.

Pre tento účel polícia zvolila cestu II. triedy medzi Žilinou a Terchovou, kde podľa štatistík došlo v tomto roku k miernemu nárastu počtu dopravných nehôd. Ide o pomerne frekventovaný úsek cesty, na ktorom dochádza často k porušovaniu pravidiel cestnej premávky vodičmi motorových vozidiel, najmä k nedodržiavaniu ustanovených a obmedzených rýchlostí.

Okolo simulovanej dopravnej nehody, v smere od Žiliny na Terchovú prešlo počas kontroly presne 536 vozidiel. Z tohto počtu pri havarovanom vozidle, v ktorom bola figurína imitujúca zranenú osobu vodiča, zastavilo 109 vodičov a ostatných 427 bez zastavenia pokračovalo ďalej. Traja vodiči oznámili udalosť na linku 158.

O niekoľko 100 metrov od miesta simulovanej havárie policajti vodičov zastavovali a okrem kontroly dokladov potrebných na vedenie a prevádzku vozidla sa zamerali na povinnú výbavu, medzi ktorú patrí aj lekárnička. Policajti počas kontroly merali aj dodržiavanie obmedzenej rýchlosti 40 km/hod. Počas kontroly zistili 21 priestupkov, pričom jeden z vodičov na meranom úseku prekročil rýchlosť o 56 km/hod.

Následne vodiči prakticky preukazovali svoje schopnosti poskytnúť osobe zranenej pri dopravnej nehode predlekársku prvú pomoc do príchodu kvalifikovaných záchranárov. Z vodičov, ktorí na mieste dopravnej nehody nezastavili, ako dôvod uvádzali: „udalosť si nevšimol, „ponáhľal sa“, „videl už zastavené iné vozidlo“. Z praktického overovania poskytovania prvej pomoci boli vodiči preskúšaní z: preverenia vedomia, preverenia základných životných funkcií, uvoľnenia dýchacích ciest, resuscitácie a zastavenia krvácania. Najmenej vodiči uspeli pri resuscitovaní.

Celkovo kontrola splnila svoj cieľ zistiť a overiť reakcie a znalosti vodičov z poskytovania prvej pomoci zraneným osobám pri dopravných nehodách, pri ktorých niekedy rozhodujú na záchranu ľudského života stotiny sekúnd.

Janka Balogová, hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

!!! LETNÉ PRÁZDNINY PREDSTAVUJÚ 100% NÁRAST ÚRAZOV DETÍ !!!
Naštudujte si základné riziká a upozornenia - stiahnite si informačný materiál.

I. celoslovenská odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Národná prevencia detských úrazov.

RESCUE TEAM SLOVAKIA zorganizoval I. celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Národná prevencia detskej úrazovosti, ktorá sa konala 9. novembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Na organizácii konferencie sa spolupodieľali: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Žilinský samosprávny kraj, Združenie miest a obcí Slovenska a Hlavné mesto SR Bratislava.

Hlavným cieľom konferencie bolo iniciovať v rámci pripravovaného Národného plánu starostlivosti o deti a dorast vznik Národného centra prevencie detskej úrazovosti, ktoré by malo komplexne zastrešovať túto problematiku.

Na konferencii sa zúčastnilo 85 hostí. O prevencii detskej úrazovosti diskutovali odborníci z príslušných ministerstiev, poslanci Európskeho parlamentu, odborníci zo záchranárskych zložiek, zborov, ale aj zdravotníckych zariadení, predstavitelia odborných a špecializovaných organizácií, vzdelávacích inštitúcií, zástupcovia samospráv, slovenských pobočiek celosvetových organizácií a mimovládnych organizácií. Pozvanie prijali aj odborníci, ktorí realizujú v Českej republike národné i komunálne projekty v oblasti prevencie detskej úrazovosti.

Záštitu nad konferenciou prevzal Člen Európskej komisie zodpovedný za za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ, ktorý sa na konferencii osobne zúčastnil a vystúpil s prejavom.

Zoznam prednášajúcich:

Ing. Samuel Hruškovic, riaditeľ, RESCUE TEAM SLOVAKIA: Prečo Národná prevencia detskej úrazovosti?

MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku: Súčasný stav prevencie detskej úrazovosti na Slovensku z globálneho pohľadu

MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu: Skúsenosti a inšpirácie pre Národný program prevencie detskej úrazovosti z krajín EÚ

Prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., prednosta Kliniky detskej chirurgie, ortopédie a traumatológie Fakultnej nemocnice Brno: Příprava Národního registru dětských úrazů v ČR v rámci Národního akčního plánu prevence dětských úrazů

Mgr. Magdalena Čapková, Ph.D., Mgr. Lucie Toráčová, Stredisko prevencie úrazov v Juhočeskom kraji Zdravotne sociálnej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach: Zkušenosti a výsledky Střediska prevence úrazů v Juhočeském kraji

MUDr. Martin Sedlák, Bezpečná komunita Kroměříž: Zkušenosti s komunálními preventivními kampaněmi v ČR, projekt Na kolo jen s přilbou

MUDr. Adam Hochel, generálny riaditeľ Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: Stav detskej mortality v dôsledku úrazov v SR, priority prevencie úrazovosti

MUDr. Ladislav Laho, CSc., riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici: Prevencia a manažment detských úrazov z pohľadu detského intenzivistu

Ing. Štefan Pristaš, vedúci Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií: Detská úrazovosť z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky

kpt. JUDr. Alexander Kliment, Oddelenie prevencie kancelárie prezidenta PZ: Detská mortalita v Slovenskej republike z pohľadu príčin, možnosti zapojenia Policajného zboru do Národného program prevencie detskej úrazovosti

kpt. Ing. Daniela Dvorščáková, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove: Výučbový program „Buď múdrejší ako oheň“

Eduard Poliak, M.Sc., manager, RESCUE TEAM SLOVAKIA: Strategické riadenie a koordinácia projektu Národný program prevencie detskej úrazovosti

RESCUE TEAM SLOVAKIA na konferencii ocenil partnerov pamätnou plaketou a čestným uznaním za záchranu ľudského života:

Záchranárov Leteckej záchrannej zdravotnej služby spoločnosti AIR TRANSPORT EUROPE za nasadzovanie vlastných životov na záchranu životov iných.

Spoločnosť Želenzice Slovenskej republiky za podporu preventívnej publikácie Mladý záchranár I. Dopravná výchova a riziká železníc.

Spoločnosť Millennium 000 za profesionálnu podporu prevencie detskej úrazovosti, za programovanie stránky preventívneho projektu Mladý záchranár www.mladyzachranar.sk.

Detský časopis Fľak za podporu prevencie detských úrazov na stránkach časopisu, tvorcu časopisu Mgr. Bruna Horeckého za osobný autorský vklad do preventívneho projektu Mladý záchranár.

Zamestnancov Detskej fakutnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica za každodenný boj o zdravie a životy detí, riaditeľa nemocnice MUDr. Ladislava Laha, CSc., za angažovanie sa v oblasti prevencie detských úrazov.Medializácia konferencie:

i-news.sk

www.zzz.sk

www.kysuce.sk

www.24hod.sk

www.vsetkovmeste.sk

www.mikolasik.sk

www.sme.sk

www.mynoviny.sk

www.orangeportal.sk

www.mamatata.sk

www.rockjamradio.sk

www.fit.server.sk

www.mednews.sk/cz

www.atlas.sk

www.lekom.sk

www.noviny.vsetko.comIII. Poďakovanie

Členovia DHZ Sklené Teplice dňa 02. 09. 2007 v spolupráci so spoločnosťou Falck-Záchranná a.s. stanica RLP v Žiari nad Hronom a HaZZ stanica Žiar nad Hronom organizovali ukážky práce záchranných zložiek pre deti k MDD.

DHZ Sklené Teplice ďakujú záchranárom z Falck a HaZZ za spoluprácu pri organizovaní tejto akcie.

Peter Kriváň, DHZ Sklené Teplice