Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Preskúšajte sa

Metodika pre 2. stupeň ZŠ - právne povedomie - test III.

Kto môže prejednávať priestupky?

Aké sankcie je možné uložiť za priestupok?

Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí okrem iného aj ten, kto?

Dopustí sa priestupku, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech?

Akého protiprávneho konania sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku v hodnote 100 eur?

Akého protiprávneho konania sa dopúšťa ten, kto poruší nočný pokoj?

Akého protiprávneho konania sa dopúšťa ten, kto úmyselne zničí turistickú značku?

Akého priestupku sa dopustí, kto umožňuje užívať návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov?

Dopustí sa priestupku ten, kto neoprávnene predá osobe mladšej ako osemnásť rokov alkohol?

Môžu sa osoby maloleté do 15 rokov zdržiavať po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje?

V akej maximálnej výške môže byť uložená pokuta mladistvému za priestupok?

Kto sa pokladá za osobu mladistvú z hľadiska spáchania priestupku?

Na akú dobu možno mladistvému uložiť zákaz činnosti?