Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Návykové látky a závislosti

Prevencia kriminality >>  Návykové látky a závislosti

Úvod

Návyková látka nie je východisko – je cesta Do ničoty!

„Všetko je v poriadku...všetko,
človek je nešťastný, pretože nevie, že je šťastný. Len preto. To je všetko!
Kto na to príde, hneď sa stane šťastným, hneď v tom okamihu...
Aké je to beznádejne jednoduché.!“
F. M. Dostojevskij

Alkohol

Alkohol je v našej spoločnosti hlboko zakorenený. Na Slovensku sa považuje za najpoužívanejšiu drogu. Považuje sa za legálnu drogu, medzi ľuďmi je rozšírená a značne zneužívaná. Postoj našej spoločnosti ku konzumácii alkoholu je veľmi liberálny. Aj keď je podávanie alkoholu neplnoletým osobám trestné, prvé skúsenosti s alkoholickými nápojmi udávajú deti už vo veku od 9 do 11 rokov. Asi tretina 15 až 18 ročných pije alkohol aspoň raz týždenne (Taubner, 1989). Alkohol je rozšírený u všetkých vekových kategórií. Mládež, je jednou z najväčších konzumentov alkoholu.

Alkohol patrí k bežnému životu ľudí. Podáva sa pri rôznych príležitostiach, na rôznych oslavách, (pri narodení dieťaťa, svadbách, narodeninách, smútočných príležitostiach...). Jeho núkanie je často až agresívne „ak si so mnou neštrngneš, tak sa urazím!“.

V súčasnosti narastá spotreba alkoholu medzi deťmi a mládežou. Často práve rodičia sú tí, ktorí nepriamo „pripravujú“ dieťa na dráhu alkoholika. Nie je nič neobvykle, keď rodič už v útlom veku dieťaťu namáča cumlík do piva, nech skôr zaspí. Práve rodič je ten, ktorý berie svoje dieťa do zariadení, kde sa alkohol podáva. Pri rôznych príležitostiach, kedy sa rodič zabáva, klesá jeho pozornosť, a tak sa detí ľahšie dostanú k alkoholu, čo rodičia ani nevedia.

Skúste si odpovedať na otázku:,, Ako je to u vás na Vianoce alebo na Nový rok?“

Najskôr mladším deťom rodičia ponúkajú detské šampanské, neskôr tzv. „babský alkohol“ (sladké likéry, ..) a po dovŕšení určitej vekovej hranice už tzv. „chlapský“ tvrdší alkohol.

Deti začínajú piť stále viac a dnes už nie je nič výnimočné stretnúť po večeroch opitého maloletého. Hranica požívania alkoholických nápojov začína už od 13 dokonca aj 12 rokov. Neplnoleté deti sa zahrávajú so svojím zdravím alebo lepšie povedané aj s osudom.

Prečo mladí ľudia siahajú po alkohole? Čo si myslíte?

Ak chce niekto piť alkohol, fajčiť alebo brať drogu, mal by vedieť, že sa púšťa do vecí, ktoré mnohí neodporúčajú. Aby si ospravedlnil svoje konanie prečo pije, racionálne si to zdôvodňuje.

Pijem, lebo:

 • ma to baví
 • je to sranda
 • chutí mi to
 • prečo by som nemal piť
 • alkohol mi prináša radosť a potešenie
 • alkohol mi dáva pocit dôležitosti, hrdosti, sebavedomia
 • mám problémy v škole alebo v rodine, aspoň na ne zabudnem
 • chcem patriť do tejto partie – pocit spolupatričnosti a pod....

U detí a mladých ľudí sa rýchlejšie vytvorí závislosť od alkoholu a je oveľa nebezpečnejšia ako u dospelých. Už pri občasnom požívaní sa zvyšuje riziko ochorenia pečene, pretože pečeň nie je schopná v takej miere odbúravať alkohol ako u dospelého, nehovoriac o tom, že sa poškodzuje nervový systém. Vo výraznejšej miere sa objavujú tzv. „okná“- človek nemá spomienky z určitej doby svojej opitosti. Dostavuje sa strach a neistota. U mladých ľudí, ktorí opakovane užívajú alkohol, sa stále častejšie objavujú depresie, panické úzkostné poruchy. Čím mladší jedinci začnú s pitím alkoholu, tým je väčší predpoklad, že postupne prejdú na tvrdé drogy.

Už malé množstvo alkoholu u detí môže vyvolať otravu. Deťom hrozí otrava už pri vypití malého množstva alkoholu, pretože u nich chýba enzým alkodehydrogenáza, ktorá odbúrava a detoxikuje alkohol na acetaldehyd. Deťom do 5 rokov úplne chýba enzým rozkladajúci alkohol, a preto je pre takého deti toxický – jedovatý. Rýchlejšie sa vstrebáva alkohol z koncentrovaných alkoholických nápojov a z nápojov vypitých nalačno. Otravy alkoholom nie sú preto ničím výnimočné. Mladí ľudia nepoznajú svoju mieru a preženú to. Otrava nie je len stav bezvedomia. Keď už človek cíti účinky alkoholu, je v prvom štádiu – intoxikácie. Hranica opitosti je u každého iná, preto sa netreba spoliehať na to, že kamarát zvládol vypiť viac, dokážem to aj ja.

Deti a mládež sú chránené legislatívne, to znamená, že alkohol nesmie byť podávaný na Slovensku ľuďom mladším ako 18 rokov. Náš právny poriadok považuje za alkoholické nápoje liehoviny, destiláty, víno, pivo alebo nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0.75 objemového percenta alkoholu.

Od 4. júna 2009 sa stala účinná novela zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bola uverejnená v Zbierke zákonov ako zákon č.214/2009 Z. z..

§1 Alkoholické nápoje

Alkoholickými nápojmi na účely tohto zákona sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0, 75 objemového percenta alkoholu.

§ 2 Obmedzujúce opatrenia

(1) Zakazuje sa

a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie
1. osobám mladším ako 18 rokov,
2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,
3. v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou kúpeľných liečební pre dospelých,
4. na zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach s výnimkou piva a vína,
5. na verejných kultúrnych podujatiach určených pre osoby mladšie ako 18 rokov,
b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich bezprostredné požitie vodičom,
c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, ak ohrozujú alebo môžu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej premávky alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie.

(2) Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok.

(3) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

V prípade porušenia niektorého z uvedených zákazov maloletou osobou môžu obce uložiť pokutu ich zákonným zástupcom (teda vo väčšine prípadov rodičom), a to až do výšky 33 €. Na uloženie pokuty je príslušná obec, v ktorej má maloletý alebo mladistvý trvalý pobyt. Ak mladistvá osoba do 18 rokov poruší zákaz používania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, obec jej uloží pokarhanie a v odôvodnených prípadoch aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Podľa zákona učitelia, riaditelia škôl, lekári, štátni (poriadkoví a železniční) policajti a obecní policajti musia povinne nahlasovať obciam a mestám popíjanie neplnoletých.

Alkohol je aj vážnym kriminogénnym faktorom. Pod vplyvom alkoholu je spáchaná väčšina trestných činov. Ide o výtržníctvo, znásilnenia, ublíženia na zdraví, vraždy, lúpeže, krádeže. Často bývajú tieto trestné činy spáchané agresívne a násilnícky.

Čo je alkohol?

Alkohol je jednoduchá malá molekula, ktorá vzniká kvasením cukru. Patrí medzi psychotropné látky. Pojem alkohol pochádza z arabského al – ka – hal, čo v preklade znamená jemnú, zvláštnu látku.

Alkohol je zaradený medzi drogy so sedatívnym účinkom. Zradnosť príjemných účinkov alkoholu je v tom, že tieto účinky si mozog zapamätá a vyžaduje si znovu a znovu.

Pitím alkoholických nápojov sa nezaháňa smäd a chuť naň, ale získava sa návyk na väčšiu alebo menšiu konzumáciu alkoholu. Ak chce niekto uhasiť smäd, môže si zvoliť medzi vodou, minerálkou, limonádou alebo pivom.

Ľudí podľa požívania alkoholu rozdeľujeme: (Skala, 1987)

 • abstinenti - 10% populácie
 • konzumenti - zásadoví 20% a nezásadoví 20%
 • pijaci - príležitostní 27% a pravidelní 20%
 • závislé osoby – 3% populácie

Abstinenti: odmietajú alkohol z akéhokoľvek dôvodu ani ako prostriedok proti smädu, ani pre chuť ani pre účinok. Pocit smädu dokážu uhasiť aj minerálkou. Abstinentov je málo, spoločnosť ich väčšinou odmieta. Abstinent nikdy nevypil alkohol po dobu aspoň 3 rokov.

Konzumenti: väčšina ľudí, ktorí pijú príležitostne. Alkohol pijú na uhasenie smädu. Od nápoja chcú len tekutinu a chuť alkoholového nápoja. Takíto ľudia vypijú, napr. pivo, víno po jedle, čaj s rumom a pod..

Pijaci: pijú pre účinky alkoholu, z ktorého majú pocit eufórie. Tento pocit vyvolá v nich sebaistotu, zlepšenie nálady, momentálne zabudnutie problémov, odstránenie napätia a pod.

Alkoholici: pijú všetko bez rozdielu. V alkohole hľadajú obveselenie, úľavu a prostriedok na odstránenie duševného napätia. Alkohol sa stáva pre nich drogou.

Človek závislý od alkoholu je ALKOHOLIK

Štádia opitosti:

1. 0,5 až 1,5, promile - mierne opojenie alkoholom (spokojný výraz, veľká výrečnosť, smiech, pocit šťastia)
2. 1,5, až 3 promile - stredné opojenie alkoholom (nekritickosť, agresivita, spev, neusporiadané pohyby, závrate, dvojité videnie..)
3. nad 3 promile - ťažké alkoholické opojenie, poprípade, otrava alkoholom ( unavenosť, zvracanie, zmätenosť, necitlivosť, samovoľné močenie, u mladých ľudí už otrava alkoholom)

U každého je toto štádium iné, nedá sa presne povedať, koľko promile musí mať človek, aby dosiahol tieto štádiá. Závisí to od výšky, váhy, veku, množstva alkoholu a pod.

Vývinové štádiá závislosti od alkoholu (podľa prof. Jellinka)

1. počiatočná – do nej patria konzumenti a pijani. Užívajú alkohol na dosiahnutie uvoľnenia, aby si navodili príjemný stav, eufóriu, zabúdajú na ťažkosti. Organizmus sa alkoholu prispôsobuje, tolerancia drogy stúpa. V tejto fáze nedochádza k opitosti, pije sa len po dosiahnutie určitej špičky, podnapitosti. Alkohol je zatiaľ drogou, ktorá len dáva, nič neberie.

2. varovná – dochádza častejšie k podnapitosti a opitosti. Je charakterizovaná výrokmi typu: „raz sa to môže stať každému“. Pijan potrebuje čoraz viac alkoholu, jeho tolerancia neustále stúpa, hladina sa dvíha, aby dosiahol dostatočný stupeň eufórie. Nepije voľným tempom ako ostatní, ale prechádza k pitiu pred zábavou, rýchlejšie a viac počas nej, aby si dodal odvahy. V rozvoji tejto fázy sú nevyhnutní kamaráti, ktorým sa platí „runda“ a tá sa potom ako prejav kamarátstva vracia. Pre opakované opitosti dochádza ku vzniku okienok.

3. kritická – naďalej rastie tolerancia, „okná“ už sú pre toto štádium charakteristické. Ak bol alkohol už skôr na okraji záujmu, teraz sa sťahuje do centra pozornosti, ovláda človeka. V tejto fáze často alkoholik neprestane piť dovtedy, kým nedôjdu peniaze alebo záverečná. Aby nedospel k pocitu úplnej katastrofy, ku strate sebaúcty, dôjde časom k presvedčeniu, že vina nie je v ňom, ale v ostatných. Alkoholik je pre svoje pitie kritizovaný, pociťuje to ako krivdu, stretáva sa s odporom svojho okolia a má nový dôvod na pitie. Táto zmena je trvalá, vyvíja sa od 6 do 12 mesiacov. Často tak trvá dlhé roky, keď sa závislý usiluje o nemožné: piť s mierou a ovládať alkohol. Podľa skúseností trvá 5-10 rokov, než pacient prizná svoju porážku a uzná, že jeho problém vyrieši len trvalá abstinencia. To však len výnimočne dokáže sám, väčšinou potrebuje pomoc vo forme ambulantnej alebo ústavnej liečby.

4. konečná – znižuje sa tolerancia, kritickosť, prejavujú sa rozmanité psychické poruchy, ako dôsledok dlhodobého užívania alkoholu. Alkoholik sa uchyľuje k ranným dúškom. Majú mu pomôcť, aby znova dostal chuť do práce. A tak, aj keď nie je celkom opitý, nie je ani celkom triezvy a hladina alkoholu neklesá viac dní na nulu. Opitosť končí telesným vyčerpaním alebo finančným zruinovaním. Závislosť sa prejaví pri odobratí alkoholu abstinenčnými príznakmi – tras, potenie, agresia, nespavosť. Najvýraznejším rysom tejto fázy je zníženie odolnosti, to jest tolerancie drogy. V práci sa hromadia dodatočné absencie, manželstvo je v kríze, hrozí rozpad. Tento vývoj môže trvať od 3 – 20 rokov.

Ako pôsobí alkohol na zdravie?
(zdroj: Nemocnica Svätého Michala, OAIM, Bratislava)

Tráviaci systém

 • potrava sa nedostatočne spracúva a nevyťažia sa z nej všetky látky potrebné pre náš organizmus,
 • podporuje vznik gastroduodenálnych vredov.

Pečeň

 • alkohol po dlhšej dobe užívania spôsobuje na pečeni tzv. cirhózu – stukovatenie,
 • zdravá pečeň má v organizme funkciu detoxikačnú – odstraňovanie škodlivých látok z tela,
 • cirhotická pečeň nie je tohto schopná – neplní svoju funkciu.

Srdcovocievny (kardiovaskulárny) systém

 • dlhodobé pitie alkoholu spôsobuje vysoký krvný tlak, následkom čoho môže nastať mozgová cievna príhoda.

Dýchací systém

 • zápaly pľúc sú štatisticky u alkoholikov častejšie,
 • časté smrteľné komplikácie nastávajú u mladých ľudí. V alkoholovom opojení zvracajú a môžu zvratky aspirovať (vdýchnuť), čím dochádza k uduseniu!

Zhubné nádory

 • časté zhubné nádory u alkoholikov sú nosohltan, ústna dutina, pankreas, pečeň, prsník.

Nervový systém

 • k hlavným príznakom jeho poškodenia patria: potenie, nespavosť, zvýšená dráždivosť, slabosť, malátnosť, bolesti hlavy a závrate. V pokročilom štádiu spôsobuje alkohol poškodenie mozgu.

Psychika a alkohol

 • už sa nedá vrátiť späť- epilepsia, zápal nervov s ochrnutím,
 • poruchy nálad, depresie, úzkostné stavy, precitlivenosť, agresivita, nedostatok sebaúcty, nízke sebavedomie.

Nepriaznivé účinky alkoholu

1.

 • u mladých ľudí partia! Veľké nebezpečenstvo hrozí hlavne v zime. Veľa ľudí zamrzne v opitosti, lebo im je teplo, nevládzu sa zodvihnúť, zaspávajú, chlad im nevadí – postupne zamrznú!

1.2.

 • zvyšuje riziko nehody pri vedení automobilu, a to v dôsledku zníženia reflexov a koordinácie, ako aj zhoršeného odhadu vzdialenosti
 • asi na polovici závažných prečinov sa spolupodieľa alkohol, nezriedka zmiešaný s ďalšími látkami
 • vypitie väčšieho množstva alkoholu raz môže umocniť momentálnu náladu, ale dlhodobé pitie môže mať depresívne účinky
 • môže narušiť spánkový mechanizmus
 • závislosť môže viesť k sociálnym problémom, násiliu, podvýžive, vysokému krvnému tlaku, žalúdočnému kataru, poškodeniu pečene a rakovine
 • pitie alkoholu počas tehotenstva môže nepriaznivo ovplyvniť zdravie nenarodeného dieťaťa

2. spomínané choroby: cirhóza, cievna mozgová príhoda, epilepsia, zhubné nádory majú aj iné príčiny ako alkoholizmus! Pozor na obviňovanie.

Príčiny smrti alkoholikov

 • priama príčina smrti (akútna otrava alkoholom, abstinenčný stav)
 • typické fatálne (smrteľné) následky chorôb (pečeňové, pankreatické a kardiálne choroby)
 • časté fatálne dôsledky (hypertenzia = zvýšenie krvného tlaku, mozgové komplikácie, pneumónia = zápal pľúc, karcinómy, tbc)
 • tragické nehody, úrazy, samovraždy

Mali by ste vedieť:

 • Alkohol, cigarety a návykové látky sú škodlivé.
 • Konzumácia alkoholu, cigariet a návykových látok sa časom mení na pravidelnú a často sa končí smrťou.
 • Reklama myslí na svoje dobro a zisk a nie na tvoje zdravie.
 • Nikdy si nezober žiadnu drogu! Nezabudni, že aj alkohol je droga. Táto odbúra strach a zábrany a oslabí aj tvoje zodpovedné správanie.

Nauč sa v živote hovoriť NIE. A nielen na drogy. Nikoho tým neurazíš, keď na priamu otázku alebo výzvu povieš nie. Dá sa to i s úsmevom a bez toho, že by si si automaticky vytvoril nového nepriateľa. Uvidíš, že si ťa dokonca začnú ostatní viac vážiť, pretože máš vlastný názor. Určite viac, ako keď sa budeš za každú cenu pachtiť za niečím, čo vlastne ani sám nechceš.

Príklad: Nemáš práve chuť na alkohol a niekto ti ho ponúka: "Len si daj! Však ti jeden neuškodí. A ešte do druhej nohy!" a podobné hlúposti.

"Ďakujem, nechcem. Nemáš džús?" Pokiaľ sa kamarát urazí – nie je to dobrý kamarát.

Nárast počtu opitých detí evidujú lekári aj v Košickej detskej fakultnej nemocnici najmä za posledných šesť rokov. Rovnako pijú chlapci, ale aj dievčatá. Prevažne je to tvrdý alkohol.

Podľa štatistiky, spracovanej vedúcou lekárkou centrálneho príjmu DFN MUDr. Jozefínou Krupovou, počet alkoholom vážne intoxikovaných mladých ľudí v Košiciach neklesá. Pri sumárnom pohľade je badateľný ich opätovný nárast, pričom pokračuje trend stierania rozdielov v pití chlapcov a dievčat. „Rekordmankou“ v roku 2010 sa stalo 15-ročné dievča, ktoré priviezli do nemocnice s 3,9 promile alkoholu v krvi a jej život zachraňovali na Klinike pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny.
Zdroj: www.dfnkosice.sk

Smutné rekordy

„Máme 15-ročnú dievčinu, ktorú nám priviezli a namerali sme jej 3,9 promile alkoholu. Prišla s poruchou vedomia a takmer nereagovala na podnety,“ uviedla lekárka Jozefína Krupová z DFN Košice.

„Máme aj osemročného chlapca, ktorý mal okolo 1,3 promile a 12-ročné dievča , ktoré malo nad 2,3 promile," dopĺňa Krupová. zdroj: www.tvnoviny.sk, 24.1.2011

Cigarety

Tabak má medzi drogami výnimočné postavenie, pretože spoločne s alkoholom patrí k tzv. legálnym drogám, ktoré sú predávané voľne a bez obmedzenia. Tabak zaraďujeme do skupiny miernych stimulátorov, pomáha uvoľniť stres a úzkosť.

Najrozšírenejší spôsob užívania tabaku je fajčenie cigariet, cigár, fajok alebo vodných fajok.

Zložky tabaku:

 • popol - zvyšky tabakových rastlín
 • tabakový dym - plyny s pevnými časticami zanášané do pľúc

priamy dym: vdychovaný fajčiarom - zodpovedný za účinky aktívneho fajčenia

nepriamy dym: uvoľňovaný do prostredia (85% dymu) je zodpovedný za účinky pasívneho fajčenia.

Cigaretu možno charakterizovať ako „továreň“, ktorá produkuje dym, ktorý obsahuje viac než štyritisíc rôznych látok. Najmenej dvesto z nich je prudko jedovatých vrátane takých, ktoré poškodzujú vývoj ľudského plodu a približne päťdesiat je karcinogénov, t.j. látok, ktoré vyvolávajú nádorové bujnenie.

Medzi hlavné zdraviu škodlivé súčasti tabakového dymu patria nikotín, dechty, oxid uhoľnatý, amoniak, nitrosamíny, formaldehyd, kyanid, arzenik, rádioaktívne polónium a ďalšie...

Decht – je najnebezpečnejšou zložkou tabakového dymu. Vzniká horením tabaku a v podobe aerosólu sa dostáva každým vdýchnutím hlboko do pľúc. Je príčinou rakoviny a chronických ochorení pľúc.

 • je žltohnedý kondenzát, ktorý sa získa po ochladení tabakového dymu na nízke teploty;
 • jeho množstvo kolíše podľa druhu tabaku od 3 do 40 mg (za 25 rokov pri fajčení 10 cigariet denne je to viac ako 2,5 kg dechtu);
 • rôznorodosť a bohatosť súčastí tabakového dechtu nápadne pripomína zloženie kameno uhoľného dechtu.

Oxid uhoľnatý, ktorý vzniká horením cigariet, sa pevne viaže na červené krvinky a znemožňuje prenos kyslíka do všetkých častí ľudského teľa, a tým dochádza k poškodzovaniu.

Cigarety obsahujú návykovú látku, ktorú všetci poznáme ako nikotín.

Nikotín je vysoko návyková droga, ktorá sa legálne používa na celom svete. Napriek tomu nie je nikotín zakázaný a fajčenie je legálne. Patrí medzi rastlinné jedy. Prijíma sa fajčením sušených tabakových listov alebo ich šnupaním. V 10 kusoch cigariet sa nachádza v závislosti od ich kvality okolo 12 – 230 mg čistého nikotínu, v cigaretách so zníženým obsahom nikotínu (tzv. light cigarety) je to menej.

Nikotín má nepriaznivé účinky na srdcové cievy. V periférii spôsobuje vazokonstrikciu (zúženie ciev), čím je u fajčiarov zhoršené hojenie rán. Jeho spalné splodiny pri fajčení podporujú vznik rakoviny pľúc. Nikotín rýchlo prechádza do krvi a odtiaľ v priebehu siedmich sekúnd sa dostáva do mozgu, kde pôsobí na mozgové jadrá, ktoré sú zodpovedné za príjemné pocity. Súčasne vzniká závislosť s potrebou stáleho prísunu tejto drogy.

K abstinenčným príznakom pri nedostatku nikotínu patria:

 • nervozita
 • neschopnosť sústrediť sa
 • depresie, podráždenosť
 • nutkavá túžba po cigarete

Nikotín je prudký jed, už 60 mg tejto látky predstavuje smrteľnú dávku.

Viete, že fajčenie je zakázané, napr. v škole, nemocnici, v úradoch, na zastávke, v obchodoch, kine a v reštauráciách je vyhradené miesto zvlášť pre fajčiarov a nefajčiarov? Ľudia, ktorí na týchto miestach fajčia, môžu dostať pokutu.

O tom, na ktorých miestach je zakázané fajčiť, je uvedené v § 7 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 7 Zákaz fajčenia

(1) Zakazuje sa fajčiť
a) na verejných letiskách,
2a) v dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach, električkových, trolejbusových, lanových a špeciálnych dráhach, v priestoroch železničných staníc a zastávok, v prostriedkoch autobusovej vnútroštátnej hromadnej osobnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
b) v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach,
c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk,
d) vo vysokých školách a v študentských domovoch,
e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov,
f) v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach,
g) v úradných budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách,
h) v zariadeniach spoločného stravovania, okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,
i) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.

Zákon hovorí aj o tom, že na každej škatuľke musí byť uvedené varovanie o škodlivosti fajčenia.

§ 4 Varovné označenia

(1) Na každom spotrebiteľskom balení tabakového výrobku okrem tabakového výrobku, ktorý nie je určený na fajčenie, musí byť uvedené všeobecné varovanie, dodatočné varovanie a na spotrebiteľskom balení cigariet aj údaje o obsahu škodlivých látok a číslo šarže alebo jeho ekvivalent v podobe miesta a času výroby.

(2) Všeobecné varovania sú:
a) "Fajčenie zabíja"/"Fajčenie môže zabíjať",
b) "Fajčenie vážne škodí vám a ostatným okolo vás".

(3) Všeobecné varovania podľa odseku 2 sa musia pravidelne obmieňať; musia byť vytlačené na prednej strane spotrebiteľského balenia tabakového výrobku a na každom ďalšom vonkajšom obale používanom pri maloobchodnom predaji tabakového výrobku okrem dodatočných priehľadných obalov.

(4) Dodatočné varovania sú:
a) "Fajčiari zomierajú mladší",
b) "Fajčenie upcháva cievy a spôsobuje srdcové choroby",
c) "Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc",
d) "Fajčenie v tehotenstve škodí vášmu dieťaťu",
e) "Chráňte deti: nenechajte ich dýchať váš dym",
f) "Váš lekár alebo váš lekárnik vám môžu pomôcť prestať fajčiť",
g) "Fajčenie je vysoko návykové, nezačínajte s ním",
h) "Ak prestanete fajčiť, znížite riziko smrteľných srdcových chorôb a pľúcnych chorôb",
i) "Fajčenie môže spôsobiť pomalú a bolestnú smrť",
j) "Obráťte sa o pomoc, ak chcete prestať fajčiť: poraďte sa s vaším lekárom",
k) "Fajčenie môže znížiť prietok krvi a spôsobuje impotenciu",
l) "Fajčenie spôsobuje starnutie pokožky",
m) "Fajčenie môže poškodiť spermie a znížiť plodnosť",
n) "Dym obsahuje benzén, nitrozamíny, formaldehyd a kyanovodík".

Rizika fajčenia:
Ochorenia dýchacích ciest u detí: 6 krát vyšší výskyt nádchy, angíny, zápal uší, priedušiek, zápalov pľúc a astmy než u deti rodičov nefajčiarov.
Ochorenia srdca a ciev - 4 krát vyšší výskyt než u nefajčiarov: zvyšuje krvný tlak, spôsobuje angínu pectoris, infarkt.
Ochorenia tráviaceho systému: žalúdkový vred, poruchy trávenia.

Mládež fajčí čoraz viac a veková hranica, kedy začínajú mladí fajčiť, sa stále posúva smerom dole. Po uliciach chodia deti zo základnej školy s cigaretou v ústach a nikto sa už nad tým nepozastavuje. Mladí ľudia začínajú fajčiť vo veku 14 až 16 rokov, pričom vo veku od 10 do 13 rokov experimentujú s fajčením tabakových výrobkov najmä chlapci. Pomocou fajčenia si zaháňajú pocit neistoty v spoločnosti, napätie, strach alebo nudu. Fajčenie vidia vo filmoch, ich vzorovým správaním je idol z filmu, ktorý fajčí. Ďalším motívom fajčenia je stotožniť sa s pravidlami skupiny, do ktorej chcú patriť a byť do nej prijatý. Nezanedbateľným faktorom môže byť aj potreba identifikácie sa s rovesníkmi, ktorí už fajčia, snaha zapadnúť do partie, byť „in“, respektíve nebyť iný. Prekročením hranice toho, čo je zakazované, sa mladý človek môže vnímať ako odvážnejší, hrdinskejší. Následky prvého fajčenia bývajú často negatívne – vracanie, bolesti hlavy.

Fajčenie je silne návykové a väčšina detí neskôr nie je schopná s fajčením prestať. Viac ako 80 % dnes dospelých fajčiarov začalo fajčiť v detstve či v ranom dospievaní. Napriek snahe zanechať fajčenie, fajčia už desiatky rokov, a nie sú schopní prestať.

Najväčším problém sa z pohľadu rizika ohrozenia zdravia stáva zvyšujúci sa výskyt fajčenia u mladých dievčat.

Tento trend potvrdzujú viaceré prieskumy. Monitorovanie skúseností s užívaním tabaku u detí Slovenska vo veku 16 rokov je realizované prostredníctvom prieskumu ESPAD (European School Project on Alcohol and Other Drugs).

Na údajoch v tabuľke vidieť, že situácia na Slovensku sa zhoršuje. Alarmujúco, až o 23 % pribudol počet dievčat, ktoré si zapálili cigaretu v priebehu minulých 30 dní (1995 – 2007). O nič priaznivejšiu situácia nie je ani u chlapcov, kde nárast predstavuje 17 % (1995 – 2007).

Fajčenie vodnej fajky:

V posledných rokoch sa výrazne rozšírilo u mladých ľudí fajčenie vodnej fajky. Donedávna sa používalo fajčenie vodnej fajky najmä staršími mužmi v krajinách orientu. Fajčenie vodnej fajky sa vníma ako zaujímavá, netradičná, exotická aktivita.

Vodná fajka pochádza pôvodne z Indie. Neskôr sa rozšírila v Arábii a je obľúbená najmä na Strednom východe a v Ázii. Toto zariadenie používané k fajčeniu, funguje na princípe filtrácie a ochladzovania dymu cez vodný filter. Cez vodu sa zachytáva väčšina nečistôt.

Ako fajčivo sa väčšinou vo vodnej fajke používa tabak zmiešaný s melasou, medom a olejom, ktorý je vlhký a mazľavý a pri horení silno dymí. Tabak sa dodáva s rôznymi príchuťami. V Európe sú obľúbené tabaky s príchuťami napríklad jablkový, melónový, mätový, kávový, cocacolový, atď. Prídavok melasy dodáva dymu sladkú chuť. Práve sladká a často ovocná chuť dymu z vodnej fajky ju robí veľmi atraktívnou, predovšetkým pre mladých ľudí.

Príjemná hudba a debata priateľov pri „šiše“ láka najmä mladých ľudí, ba dokonca deti. Ale pozor! Tvrdenie, že fajčenie cez vodu je zdravšie ako klasické cigarety, je omyl. Vodná fajka sa fajčí približne 45 minút až hodinu. Podľa niektorých štúdií sa približne 45-minútové fajčenie „šiše“ rovná vyfajčeniu celej škatuľky cigariet!

V súvislosti s použitým spôsobom zapálenia tabaku a veľkosťou zápalného uhlíka sa vytvára 30- až 100-krát viac dechtu, 17- až 50-krát viac oxidu uhoľnatého a dym obsahuje až 6-krát viac nikotínu než jedna cigareta.

Vodnú fajku väčšinou fajčia mladí ľudia v skupinke. Ak ich je viac ako náustkov na fajke, kamarátsky si ju podávajú ďalej. A tu hrozí aj infekcia, a to nielen bežných ochorení dýchacích ciest, ale aj tuberkulózy a ďalších pľúcnych ochorení. Môžu sa nakaziť žltačkou či herpesom.

Mali by ste vedieť, že

 • fajčením nepreukazujete svoju dospelosť, práve naopak dokazujete svoju slabosť, tým že nedokážete odolať,
 • svoju dospelosť dokážete tým, že niečo dosiahnete v škole, športe alebo iných aktivitách,
 • je ťažké prestať fajčiť, spýtajte sa na to rodičov alebo priateľov,
 • štatistiky varujú - „fajčiar stráca priemerne 8 rokov z očakávanej dĺžky života,
 • na následky fajčenia zomiera približne 50 % fajčiarov,
 • fajčenie škodí zdraviu, dochádza k strate vlasov, tvorbe vrások, zvýšenej tvorbe zubných kazov, tvorbe žalúdočných vredov, zvyšuje sa riziko vzniku rakoviny hrtana, hltana, ústnej dutiny, pažeráka, pľúc či močového mechúra, u žien rakoviny prsníka a krčka maternice atď.,
 • čím skôr začnete fajčiť, tým viac riziko týchto ochorení narastá,
 • cigareta zabije niekoľkonásobne viac obetí než autonehody, samovraždy, ba dokonca o mnoho viac ako AIDS,
 • u fajčiarov sa vyvinie závislosť od nikotínu,
 • závislosť od cigariet každou ďalšou cigaretou len narastá a vedie k strate osobnej kontroly nad svojimi potrebami,
 • fajčenie znižuje fyzickú výkonnosť, spôsobuje pocit únavy, bolenie hlavy a celkové oslabenie organizmu,
 • pravidelné fajčenie vodnej fajky môže viesť ku vzniku závislosti od nikotínu,
 • prvé pokusy fajčiť sú prvým kontaktom s drogou a často cesta od cigarety vedie priamo k ťažkým drogám a drogovej závislosti,
 • prestať fajčiť sa vyplatí v každom veku a nikdy nie je neskoro. Zdravie sa začne zlepšovať okamžite,
 • fajčenie už nie je moderné, nie je symbolom úspechu, nezávislosti, dospelosti a múdrosti.

Zdroj:
http://www.infodrogy.sk/
http://www.uvzsr.sk/
http://www.rokovania.sk/
http://sk.wikipedia.org/
http://www.infodrogy.sk/
Informačno vzdelávací bulletín „sociálna prevencia“ 3/2009, ISSN 1336-9679, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ochrana deti a mládeže. Tabak, alkohol a drogy. (R. Ochaba, I. Rovný, I. Bielik -2009).

Drogy

Najrizikovejšou skupinou, ktorú drogy ohrozujú, sú mladí ľudia. Drogy sa stali súčasťou každého z nás. Dnes už hádam každý z vás vie, čo droga znamená, aké úskalia so sebou prináša. Užívanie legálnych, ale aj nelegálnych drog je v súčasnej dobe považované za jeden z najzávažnejších celospoločenských problémov.

Aj keď sú drogy zakázané, nemá to žiadny účinok na zabránenie ich šírenia. Drogy sa dnes dostávajú do domácností, škôl, parkov, sú na ulici, na party. Preto je dôležité niečo o nich vedieť a netváriť sa, že neexistujú. Najčastejšie dôvody, prečo mladí ľudia siahnu po drogách, sú problémy vo vzťahoch, nuda, nedôvera, vidia „vzor“ u rodiča, nevedia povedať nie, majú biologické predpoklady, tlak okolia, postoj rodičov, rôzne životné krízy, depresia a zlý vzťah medzi rodičmi a deťmi. Ďalším dôvodom je tiež túžba po euforickom účinku, zvedavosť, vplyv rovesníkov, útek pred vonkajšími problémami, únik pred vnútornými emotívnymi problémami, fakt, že drogy užívajú aj dospelí…

Čo je droga?

Prastaré indiánske povery hovoria, že pomocou drogy sa dá dostať do zázračnej krajiny. Niekedy však z nej už nieto návratu...

Svetová zdravotnícka organizácia pod pojmom droga v roku 1969 ustálila doposiaľ platnú a najčastejšie používanú definíciu slova droga:

Droga je každá látka, substancia, ktorá po vniknutí do organizmu môže zmeniť jednu alebo viaceré jeho životné funkcie, to znamená, že po požití určitým spôsobom mení normálne fungovanie organizmu.

Z praktických skúsenosti môžeme drogou nazvať všetky látky, či už prírodné alebo syntetické, ktoré ovplyvňujú na jednej strane vedomie jedinca a na druhej strane ich užívanie má negatívny vplyv na primárne prostredie jedinca (rodinu, blízkych, príbuzných, zamestnanie) ako aj celú spoločnosť.

Slovenský právny poriadok pojem droga v zásade nepoužíva, s výnimkou nadpisu §135 Trestného zákona. Pri trestných činoch sa používa pojem omamná a psychotropná látka. Výraz droga je však všeobecne používaný.

So slovom droga je spätý aj pojem toxikománia. "Toxikománia je stav periodicky sa opakujúcej alebo chronickej intoxikácie jedinca, pričom je tento stav vyvolaný opakovaným užívaním drogy prírodnej alebo syntetickej a škodí jedincovi samému i celej spoločnosti."

Stav toxikománie je charakteristicky:

 • neodolateľným želaním, nutkaním a potrebou užívať drogy a drogu získať akýmkoľvek spôsobom,
 • tendenciou zvyšovať dávky drogy,
 • psychickou a niekedy aj fyzickou závislosťou od drogy.

Každý človek by mal vedieť, že v živote sa môže stretnúť s nejakým druhom drogy, či už legálnym alebo nelegálnym.

Viete, ktoré drogy sú legálne a ktoré nelegálne?

Legálne drogy sú látky, ktoré spoločnosť toleruje, bežne sa s nimi stretávame, môže od nich vzniknúť rovnaká závislosť, ako od nelegálnej drogy. Tiež sa stávajú návykové a ničia organizmus.

Užívame ich každý deň bez toho, aby sme si to priamo uvedomovali. Bežne ich dostať ako lieky na lekársky predpis napr. lieky od bolesti, lieky na spanie na upokojenie, v obchodoch, vo forme kávy (kofeín), kakao, alkohol, cigarety (nikotín), prchavé látky, rozpúšťadlá a podobne.

Nelegálne drogy sú tie drogy, ktoré spoločnosť netoleruje, sú „mimo zákona“ to znamená, že ich výrobou, prechovávaním a predajom alebo odovzdaním sa dostávame do stretu so zákonom.

Patrí sem napr. marihuana, hašiš, pervitín, heroín, morfín, extáza, kokaín, LSD, amfetamín, meskalín, crak, psilocybín.

Patria sem aj niektoré bežne používané látky, ako riedidlá na farby či lepidlá (najznámejší prípravok je toluén, priemyslové rozpušťadla, náplne do zapaľovačov, benzin, benzen a mnohé iné. Väčšinou spôsobujú zníženu vnimavosť a dlhodobe užívanie spôsobuje poškodenie mozgu.

Iné delenie drog:

Mäkké drogy sú všeobecne považované za tie bezpečnejšie, pri ktorých nehrozí také veľké riziko závislosti a ich užívatelia sa nemusia dlhší čas dostať do problémov, napr. cigarety (tabak), marihuana ( konopné drogy), extáza.

Tvrdé drogy môže od nich vzniknúť závislosť, (často sa aplikujú do organizmu vnútrožilovo) napr. heroín, pervitín, kokaín

Ako sme si už povedali, pri užívaní drogy dochádza k závislosti organizmu, to znamená, že telo si zvykne na drogu, ktorú človek berie, prispôsobí sa jej a začne ju brať ako súčasť svojho metabolizmu.

Závislosť je teda psychický alebo aj fyzický stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia živého organizmu a drogy. Tento stav je charakteristický zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahrňujú nutkanie brať drogu.

Návyk na rozdiel od závislosti je stav, v ktorom nie je nutkavá potreba vziať si drogy, ale iba silná túžba po nej „užívateľ“ nepociťuje potrebu zvyšovať dávku.

Abstinenčný syndróm, hovoríme mu aj „absťák,“ je stav, ktorý nastane, ak závislý prestane brať drogu, od ktorej sa stal závislý. Prejavuje sa ťažkými telesnými (zvracanie, triaška, kŕče, bolesti) a psychickými (depresie, agresivita, samovražedné myšlienky) príznakmi, ktoré trvajú až niekoľko dní.

Flashback
nečakaný účinok drogy, ktorý sa môže objaviť i keď už dlho drogu neberiete. Ako keby sa zrazu uvoľnila nejaká skrytá kapsula drogy uložená v tele a zastihne človeka i v tej najnevhodnejšej situácii.

Droga sa do organizmu dostáva:

 • inhaláciou (za studena alebo za tepla)
 • vstrebávaním cez sliznicu (ústnej dutiny, nosa, kože, konečníka, pošvy)
 • injekciou do svalu alebo do žily (hrozí tu žltačka a HIV)

Experimenty s alkoholom sú často späté aj s experimentom s drogou. Sú prípady, kde ľudia siahnu po droge len zo zvedavosti, znamená to pre nich ochutnanie zakázaného a posilnenie vlastného ega. S alkoholom a drogami dnes začínajú už aj trinásťročné deti, ktoré v malom počte ale predsa, končia ako narkomani, či alkoholici.

Zohnať drogu už nie je vôbec problém, najmä vo veľkých mestách, v partiách a ich známych. Takto sa deti vystavujú istej závislosti už od počiatku, ktorá sa vytvorí odporúčaním na kamaráta zháňajúceho drogy.

Psychické faktory užívania návykovej látky u detí

 • spúšťačom experimentovania s návykovou látkou je únik od niečoho negatívneho, chce patriť do skupiny,
 • ak dieťaťa prežíva napätie, strach, cíti sa nespokojné, menejcenné,
 • problémy s riešením ťažkosti,
 • užívanie drog mu prináša uspokojenie,
 • závislí ľudia mávajú problémy s autoreguláciou správania.

1. Fáza experimentovania a občasného užívania drog

 • Impulzom ku skúšaniu drogy môže byť, napr. nuda, zvedavosť, potreba niečoho nového, móda...
 • Spúšťačom môže byť aj záťažová situácia, problém, s ktorým si nevieme dať rady a droga ponúka únik z nepríjemností a mladý človek ho prijme. V tejto fáze droga vyvoláva, spravidla, žiaduce pocity uvoľnenia, šťastia, sebaistoty a pomáha uniknúť z reality vždy, keď je to potrebné.
 • Negatívne účinky sú nepatrné a pred najbližšími sa to všetko dá celkom dobre utajiť.

2. Fáza pravidelného užívania

 • Ide o pravidelné užívanie a stanovenie si pravidiel užívania drogy (tieto pravidlá prinášajú užívateľovi „pocit bezpečnosti pred závislosťou“).
 • Návyková látka sa užíva v čase a na miestach, ktoré sú na to sociálne primerané (napr. v piatok a sobotu na diskotéke...).
 • V tomto období už užívateľ nezapiera, že niečo také robí, ale popiera riziko svojho konania.
 • Varovným signálom vznikajúcej závislosti je, napr. zmena správania, úbytok záujmov, zmeny hodnôt, zmeny priateľov, zhoršenie prospechu.
 • Droga sa stáva súčasťou sociálneho života jedinca.

3. Fáza návykového užívania

 • Zvyšuje sa ľahostajnosť k čomukoľvek, čo sa netýka návykových látok
 • Prehlbujú sa osobnostné a sociálne problémy.
 • Strata kontroly nad užívaním návykovej látky.
 • Už sa nesnaží svoj návyk skrývať.
 • Človek túži po pomoci, pokúša sa abstinovať, ale sám to nedokáže.
 • Motivácia liečby je rôzne silná, ale záťaž spojená s celkovou zmenou životného štýlu je taká veľká, že ju zvládne iba malá časť závislých.

4. Fáza terminálna

 • Nadmerné užívanie návykovej látky poškodzuje človeka biologicky, psychicky, sociálne.
 • Dochádza k celkovému úpadku osobnosti a rozpadu sociálnych väzieb.
 • Jediným záujmom je získanie potrebnej dávky psychoaktívnej látky (drogy) bez ohľadu na spôsob, akým si ju zaobstará.

Účinky drog sú:

Tlmiace látky: heroín, morfín; alkohol, lieky – anxiolytiká, hypnotiká

Povzbudzujúce látky - kokaín, pervitín; kofeín, nikotín

Halucinogénne látky - LSD, lysohlávky, konopné drogy

Právna úprava trestného postihu neoprávneného prechovávania, ako aj disponovania s drogami je upravená v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Najdôležitejšie ustanovenia sa týkajú úpravy skutkovej podstaty trestného činu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi (§ 171 až 174 Trestného zákona).

Kto neoprávnene prechováva omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor pre vlastnú potrebu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Kto neoprávnene vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo prechováva po akékoľvek obdobie omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. V § 174 Trestného zákona sa upravuje problematika šírenia toxikománie, pričom postihuje osoby, ktoré zvádzajú iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporujú alebo ktoré zneužívanie takej látky inak podnecujú alebo šíria, trestom odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.

§ 171
1 Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
2 Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu.

§ 172
1. Kto neoprávnene
a/ vyrobí ,
b/ dovezie ,vyvezie ,prevezie alebo dá prepraviť,
c/ kúpi ,predá, vymení , zadováži, alebo
d/ prechová po akúkoľvek dobu ,omamnú látku ,psychotropnú látku ,jed alebo prekuzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje ,potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

2. Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá , ak spácha čin uvedený v odseku 1
a/ a už bol za taký čin odsúdený
b/ pre osobu ,ktorá sa lieči z drogovej závislosti,
c/ závažnejším spôsobom konania,
d/ na chránenej osobe, alebo
e/ vo väčšom rozsahu.

3. Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá ,ak spácha čin uvedený v odseku 1
a/ a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b/ voči osobe mladšej ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takej osoby, alebo
c/ v značnom rozsahu

4. Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá , ak spácha čin uvedený v odseku 1
a/ a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b/ ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
c/ vo veľkom rozsahu

§ 173
(1) Kto vyrobí, sebe alebo inému zadováži alebo prechováva predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného väčší prospech.

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného značný prospech.

(4) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu.

Šírenie toxikománie

§ 174
(1) Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) voči chránenej osobe, alebo
b) verejne.

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

§ 211
(1) Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že
a) zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu,
b) umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život,
c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi, alebo
d) bráni jej v povinnej školskej dochádzke, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zamestnáva dieťa mladšie ako pätnásť rokov, pričom mu bráni v povinnej školskej dochádzke.

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) z osobitného motívu.

Prečo a ako povedať drogám NIE

Závislý človek sa drogy nedokáže sám bez pomoci zbaviť. Vzniká potreba a nutkanie pravidelne brať drogu a získavať ju akýmkoľvek spôsobom.

 • Pre drogu a s drogou sa mnohí dopúšťajú násilia a rôznej trestnej činnosti. Ubližujú sebe, rodine i blízkemu okoliu.
 • Drogy sú realitou a nedotýkajú sa iba detí a mládeže, ale všetkých. Deti a mládež sú jednou z najohrozenejších rizikových skupín, pretože závislosť organizmu, ktorý sa vyvíja, vzniká niekoľkonásobne rýchlejšie ako u dospelého.
 • Drogová závislosť je choroba, ktorú je potrebné liečiť a dlhodobo odstraňovať jej následky. Najlepšie a najúčinnejšie je nezačať a neskúšať drogu.
 • Droga postupne berie zdravie, priateľov, zamestnanie, školu, rodinu, radosť i zmysel života.
 • Buď hrdý na to, že drogy neberieš. To dokáže iba silný a vyrovnaný človek.
 • Nauč sa povedať Nie, Nechcem, Môžem odmietnuť. Odolaj nátlaku i lákavej ponuke. Prvá dávka môže byť zdarma, ďalšie ti zoberú všetko.
 • Nenahováraj si, že to sa mi nemôže stať. Nikto nie je imúnny. Preti drogám neexistuje očkovacia látka.
 • Predchádzaj nude a nečinnosti. Nevhodne strávený voľný čas a zvedavosť podporujú túžbu skúsiť niečo nové, nedovolené, riskantné. Naopak – nauč sa žiť zdravo.

Zdroj:
www.drogy.sk
www.zavislosti.webovka.eu
http://www.drnespor.eu
HUPKOVÁ, Ingríd Prevencia závislostí a kultúrno– osvetová činnosť - www.nocka.sk
KATUŠČÁK, Dušan : et. al. : 1998. Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. 6. zväzok. prvé vydanie.

Lieky

Každý liek je istým spôsobom záťažou pre organizmus. Niektorí ľudia denne jedia tabletky, akoby to boli cukríky. Trochu vás rozbolí hlava a už bežíte do lekárničky po zaručený liek. Niekedy vám už nestačí jeden, tak si dáte dva a potom už tri, lebo ani tie dva nezabrali. Telo si v tom prípade na dosiahnutie rovnakého účinku vyžiadalo vyššiu dávku. Keď sa tohto návyku snažíte zbaviť, prejavia sa abstinenčné príznaky.

Závislosť od liekov býva verejnosťou často podceňovaná. Ide však o závislosti, ktoré zostávajú dlho utajené a bývajú veľmi ťažko liečiteľné.

Táto závislosť sa netýka len mladších vekových skupín, ktoré sú závislosťou ohrozené najviac, ale aj ľudí stredného a vyššieho veku. Títo ľudia užívajú lieky často "na odporúčanie lekára", preto pre nich býva ťažké pochopiť, prečo by sa mali vzdať látky, ktorá im pomáha a ktorú im predpisoval lekár.

U ľudí, ktorí lieky užívajú dlhodobo, sa môže, podobne ako pri iných návykových látkach, rozvinúť fyzická i psychická závislosť. Pokiaľ je liek vysadený, môže sa objaviť nervozita, nespavosť, nepokoj, problémy s koncentráciou, ale aj bolesti, kŕče, hnačky a triaška. Závislosť od liekov môže byť rovnako silná ako akákoľvek iná závislosť.

Zneužívanie liekov, ktoré môžu vyvolať závislosť:
Patria sem predovšetkým lieky, ktoré obsahujú opiáty (napríklad kodeín), sedatíva, hypnotiká a stimulanciá (napríklad efedrín alebo pseudoefedrín).

Opiáty – užívanie analgetík môže iba zakrývať príznaky, ktoré signalizujú, že sa niečo v organizme deje. Určite každého z vás bolel zub, hlava, zlomili ste si nohu, mali ste silný kašeľ, a pod.... Liekmi sa bolesť iba utlmí a nakoniec je potrebné navštíviť lekára. Niekedy stačí vyhnúť sa užitiu liekov, tým, že si na bolesť lokálne použije teplo alebo chlad. Pomerne bezpečné sú aj relaxačné techniky, správna životospráva, použitie lokálnych prípravkov, bylinkových čajov a pod.. Pri kašli sa treba vyhnúť liekom z obsahom kodeínu.

Tlmivé lieky – patria sem lieky, ktoré sú zaradené do skupiny benzodiazepínov, napr. Lexaurin, Diazepan, Pohypnol..)

Diazepam patrí medzi skupinu liekov, tzv. anxiolytiká, ktoré sa používajú na odstránenie úzkosti, napätia, nepokoja, strachu či panických stavov. Pri tomto type liekov pri ich každodennom užívaní už počas pár týždňov vzniká silné nebezpečenstvo závislosti. Neplatí to však len pri nadmernom užívaní vysokých dávok, ale aj pri užívaní v rozsahu normálnych terapeutických dávok. Človek pociťuje silnú túžbu užívať túto látku, má problém s kontrolou jej užívania a zároveň sa zvyšuje tolerancia, čo znamená, že na ten istý účinok je potrebné zvýšiť dávku. Úzkosť aj iné ťažkosti možno zmierniť psychoterapiou, fyzickou aktivitou, relaxačnými technikami a zvládnutím relevantných sociálnych či pracovných zručností.

Lieky na spanie

Ak sa lieky na spánok užívajú dlhodobo, vzniká psychická i fyzická závislosť, ktorá sa často stane väčším problémom ako bola pôvodne nespavosť.

Hra na hracích automatoch – gambling

Patologické hráčstvo sa podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb zaraďuje medzi návykové a impulzívne poruchy, pričom jeho porucha spočíva v nekontrolovateľnom hraní na úkor sociálnych, materiálnych, rodinných a pracovných hodnôt.

Častá hra na hracích automatoch úzko súvisí so zvýšenou konzumáciou alkoholických nápojov a pravidelným fajčením, z čoho vyplýva, že mladí ľudia nesprávnym spôsobom trávia svoj voľný čas.

Chlapci získavajú prvé skúsenosti s hrou na hracích automatoch najčastejšie vo veku od 10 do 17 rokov, zatiaľ čo ženy experimentujú s gamblingom v najvyššej miere až v čase plnoletosti.

Čo je to patologické (chorobné) hráčstvo?

Už v roku 1957 použil Bergler pojem hráčska vášeň a popisoval ju takto:

 • hráč miluje časté riziko
 • hra pohltí väčšinu jeho záujmov, aktivít a fantázií
 • ak už raz vyhral, je neschopný prestať hrať
 • riskuje neúmerne vysoké čiastky
 • medzi vložením peňazí a výsledkom prežíva slastné napätie
 • hráč je optimistický, neschopný poučiť sa z prehier a napriek logike a pravdepodobnosti verí v šťastný osud a v to, že sa mu raz vytrvalosť oplatí

Čo motivuje hráča ku hre:

 • Prvotným motívom býva väčšinou zvedavosť a snaha o bezprácny zisk.
 • Pri opakovaných kontaktoch (hracie automaty, rulety, hazard cez internet, Bingo, Keno, Niké, stávky na športové zápasy, dostihy, hranie kariet o peniaze atď. Do popredia vystupujú ambivalentné pocity hráča) zážitok príjemnosti i nepríjemnosti – napätie, príjemné vzrušenie, nervozita, zlosť, apatia...

Spracoval:
PhDr. Eva Viktorínová, Prezídium Policajného zboru, Bratislava;
Ing. Samuel Hruškovic, národný koordinátor prevencie úrazov u detí a dorastu v SR