Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Prevencia „Zábavná pyrotechnika“

Prevencia kriminality >>  Prevencia „Zábavná pyrotechnika“

Prevencia „Zábavná pyrotechnika“

Zábavná pyrotechnika, prevencia:

 • rozdelenie pyrotechniky podľa tried a kategórii
 • uskladňovanie pyrotechnických predmetov
 • dôležité rady pre bezpečné používanie zábavnej pyrotechniky
 • výbušniny – riziká podomáckej výroby

V každom druhu zábavnej pyrotechniky sa nachádza zmes výbušných látok. Podľa charakteru použitia existujú rôzne zmesi. Niektoré ohlušujúco vybuchujú, iné vydávajú svetlo, plameň alebo dym. Niektoré vyvolávajú pohyb, iné nie. Keďže je viac druhov výbušnín, je aj viac druhov zábavnej pyrotechniky.

Výbušnina = látka schopná výbuchu
Látka (zlúčenina alebo zmes) v tuhom alebo kvapalnom stave, ktorá je schopná chemického výbuchu. Výbušná premena prebieha formou detonácie alebo explozívneho horenia, vytvárajúca expanzívne plyny. Pri výbušnej premene nepotrebuje prívod vzduchu alebo kyslíka, lebo tento je viazaný priamo v jej chemickom zložení.

Výbušniny delíme podľa druhu:

Streliviny – výbuch prebieha formou explozívneho horenia pri súčasnej tvorbe plynov o vysokom tlaku a vysokej teplote. Využíva sa najmä k udaniu pohybovej energie strelám (náboje v strelných zbraniach a pod.).
Traskaviny - výbušniny citlivé na počiatočný impulz, využívajú sa k iniciácii strelivín a trhavín.
1. Trhaviny - na iniciáciu je potrebný silný podnet, napr. výbuch inej výbušniny (napr. traskaviny). Trhaviny slúžia najmä k trhaniu pevných materiálov.
2. Pyrotechnické zlože (zmesi) - vznikajú mechanickým miešaním okysličovadla, horľaviny (paliva) a prímesí. Využívajú sa na produkciu tepla, svetla, plynu, dymu, zvuku a pod.

Pyrotechnické zlože - odborné pojmy:

 • pyrotechnické zlože - mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky (pyrotechnické efekty)
 • pyrotechnické výrobky - výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože, popr. malé množstvo výbušnín a používajú sa na technické alebo zábavné účely
 • výbušková zlož - druh pyrotechnickej zlože, obsahujúca kovový prášok a okysličovadlo
 • výbuška - pyrotechnický výrobok na vyvolanie zvukového a zábleskového efektu
 • ohňostroj - súčasné alebo v krátkom časovom slede nastupujúce odpaľovanie pyrotechnických predmetov tried I – III

Pyrotechnické predmety na zábavné účely sa podľa stupňa nebezpečenstva členia na:

pyrotechnické predmety triedy I - pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti
- prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, blikavky, malé ohnivé telesá a fontány, búchajúce guľôčky, vystrel'ovacie konfety,
- úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom neodletia viac ako 0,5m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú,
- do tejto triedy nie sú zaradené pyrotechnické predmety s hvízdavou náplňou a rakety, aj keby sa v nich neprekročili hmotnostné limity;

pyrotechnické predmety triedy II - výrobky zábavnej pyrotechniky určené pre dospelé osoby
- do tejto triedy patria rakety, dymové pyrotechnické zlože a pyrotechnické zlože bengálskych ohňov, rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystrel'ovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdacej alebo výbušnej zlože, farebné dymy
- úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom neodlietavajú viac ako 8m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú

pyrotechnické predmety triedy III - výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov
- najmä bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká
- pyrotechnické predmety zostavené z viacerých samostatných dielcov, okrem svetelných obrazov, môžu sa skladať najviac z 12 dielcov, ak sú splnené podmienky, že celkové množstvo pyrotechnickej zlože v zostavenom výrobku je najviac 800g, pri ohňopádoch 1200g a jednotlivý dielec obsahuje najviac 15g voľne sypaného čierneho prachu alebo 6g výbušných zloží,

Pyrotechnické predmety na technické účely sa podľa stupňa nebezpečenstva členia na:

podtriedy T0
- všeobecne používané na technické účely,
- podľa stupňa nebezpečenstva sú porovnateľné s pyrotechnickými predmetmi triedy I (zápalky, vulkanizačné vložky, pevné podpaľovače, dymové prípravky na ochranu rastlín, proti hmyzu alebo hlodavcom);

podtriedy T1
- používané na špeciálne technické účely;
- zodpovedajú pyrotechnickým predmetom triedy II a III (signál ne rakety a prostriedky pre námornú a leteckú dopravu, prostriedky na plašenie vtáctva, signálne dymovnice a dymovnice na určenie smeru vetra, modelárske raketové motorčeky, prostriedky na použitie vo filme, v televízii a na divadelnej scéne);

pyrotechnické predmetov triedy IV
- najmä lietavice, ohňostrojové delové výstrely, vysokolietajúce rakety, veľké guľové bomby, veľké kompaktné celky vystreľovacích puzdier,
- pyrotechnické výrobky, ktoré aspoň jednou hodnotou prekračujú limitujúce parametre uvedené pre pyrotechnické predmety triedy III,
- výbušné predmety určené na špeciálne technické účely - z hľadiska nebezpečenstva sa zaraďujú do podtriedy T2 (výbušné predmety podtriedy T2 zodpovedajú stupňom nebezpečenstva výbušným predmetom triedy IV; sú to napr. prostriedky na vrhanie záchranných lán a chytacích sietí, rakety a náboje na rozmetanie prostriedkov proti ľadovcu, prostriedky na strhávanie lavín).
- výbušné predmety určené na veľké ohňostrojové práce - z hľadiska nebezpečenstva sa zaraďujú do triedy IV;

Pyrotechnické predmety triedy I sú povolené pre osoby mladšie ako 18 rokov, ak to v návode nie je zakázané. Ich predaj môže byť v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách a príležitostných trhoch.

Najpoužívanejšie sú pyrotechnické predmety triedy II a III. Predavač pri predaji je povinný upozorniť kupujúceho na povinnosť dodržiavať návod na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie. Môžu ich predávať osoby s kvalifikáciou predavača pyrotechnických výrobkov, pyrotechnika, ostreľovača. Musia byť označené stupňom nebezpečnosti, dátumom výroby, časom spotreby, musia mať návod na použitie a návod na ničenie zlyhaných výrobkov. Môžu sa predávať na trhových miestach len v stálom obchode, s oprávnením osoby a vytvorením podmienok predaja a skladovania.

Nariadenie vlády SR č. 485/2008 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh ktoré mení klasifikáciu pyrotechnických výrobkov v súlade s európskou legislatívou. Do doby ukončenia platnosti certifikátov vydaných notifikovanou osobou sú teda na trhu výrobky roztriedené do kategórii aj tried tak ako je uvedené vyššie. Tento stav bude trvať do roku 2013.

V nariadení sa pyrotechnické výrobky členia na:
a) zábavnú pyrotechniku,
b) scénickú pyrotechniku,
c) iné pyrotechnické výrobky.

Na účely tohto nariadenia vlády je:
a) zábavná pyrotechnika - pyrotechnický výrobok určený na zábavné účely,
b) scénická pyrotechnika - pyrotechnický výrobok určený na použitie na javisku v interiéri alebo v exteriéri vrátane filmovej a televíznej produkcie alebo na iné podobné použitie,
c) pyrotechnický výrobok - určený na použitie vo vozidlách prvok bezpečnostných zariadení vo vozidlách, ktorý obsahuje pyrotechnické zlože používané na aktiváciu týchto alebo iných zariadení,
d) odborne spôsobilá osoba - fyzická osoba, ktorá je oprávnená zaobchádzať so zábavnou pyrotechnikou kategórie 4, so scénickou pyrotechnikou kategórie T2 alebo s inými pyrotechnickými výrobkami kategórie P2 vymedzenými v § 3 alebo ich používať.

Zaradenie do kategórií Výrobca zaraďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa spôsobu ich použitia alebo ich účelu a úrovne nebezpečenstva vrátane ich hladiny hluku. Notifikovaná osoba potvrdzuje zaradenie pyrotechnických výrobkov do kategórií ako súčasť postupov posudzovania zhody.

Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:

a) zábavná pyrotechnika
kategória 1: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov,
kategória 2: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch,
kategória 3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
kategória 4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,

b) scénická pyrotechnika
kategória T1: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
kategória T2: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré môžu používať iba odborne spôsobilé osoby,

c) iné pyrotechnické výrobky
kategória P1: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
kategória P2: pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používanie iba odborne spôsobilými osobami.

Pyrotechnické výrobky sa nesmú predávať ani inak sprístupňovať spotrebiteľom, ktorých vek je nižší ako:
a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 1,
b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 2,
c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 3,
d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

Výrobca, dovozca a distribútor nesmú predávať ani inak sprístupňovať pre iné ako odborne spôsobilé osoby
a) zábavnú pyrotechniku kategórie 4,
b) scénickú pyrotechniku kategórie T2 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P2.

Uskladňovanie pyrotechnických predmetov

Pyrotechnické predmety sa musia uskladňovať
a) v pôvodných obaloch výrobcu,
b) v suchu a takým spôsobom, aby ich teplota nepresiahla 40 stupňov C,
c) oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok.

Pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 sa môžu za podmienok uvedených v odseku 1 uskladňovať aj
a) v predajni, a to v množstve najviac 100 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,
b) v príručnom sklade s vylúčením trvalej prítomnosti osôb v množstve najviac 300 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží.
Pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väčšom množstve, ako je tam uvedené, musia sa uskladniť v skladoch povolených na tento účel podľa osobitných predpisov.

Predaj pyrotechnických predmetov

 • na predaj pyrotechnických predmetov sa vzťahujú osobitné predpisy (napríklad Občiansky zákonník č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb);
 • predávať pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali predpísané školenie podľa osnovy a v predpísanom rozsahu v organizácii poverenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky;
 • predavač je povinný pri predaji pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie podať vysvetlenie;
 • pri predaji pyrotechnických predmetov triedy III musí predavač overiť, či kupujúci spĺňa stanovené podmienky;
 • pyrotechnické predmety sa smú predávať len v pôvodnom balení výrobcu;
 • - vo výkladoch predajní sa smú vystavovať len atrapy pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1;
 • - v priestoroch predajní sa nesmie vykonávať skúšobné zapaľovanie pyrotechnických predmetov;
 • v stánkoch sa môžu predávať len pyrotechnické predmety triedy I a podtriedy T0;

Zábavná pyrotechnika používa na vyvolanie želaného efektu účinok vyvolaný horením zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok. Aby sa zábava nezmenila na tragédiu, je potrebné dodržiavať určité pravidlá.

Pamätajte si!

Vždy budú ľudia, ktorí budú riskantne odpaľovať rôzne rakety a piráty. Ak si chcete uchrániť svoje oči a ruky, je tu niekoľko dôležitých rád.

 • nikdy nekupujte zábavnú pyrotechniku od pouličných predavačov ani nepoužívajte doma vyrobenú pyrotechniku,
 • nikdy nepodceňujte správne zaobchádzanie so zábavnou pyrotechnikou,
 • nikdy nezapaľujte nevybuchnutú (zlyhanú) pyrotechniku opakovane,
 • nikdy nezapaľujte zábavnú pyrotechniku s krátkou zápalnicou,
 • neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,
 • nepoužívajte zábavnú pyrotechniku v blízkosti nemocníc, materských škôl a domovov dôchodcov,
 • nikdy nezapaľujte zábavnú pyrotechniku v blízkosti ohňa,
 • nikdy nenoste pyrotechnický výrobok vo vrecku a nedávajte ho do pevného obalu,
 • každú použitú prskavku odhoďte do vedra s vodou a pri manipulácii používajte vždy rukavice,
 • pred použitím sa presvedčte, čí máte okolo seba dosť voľného priestoru.

Z pohľadu bezpečnosti je najzávažnejším problémom ľahká dostupnosť zábavnej pyrotechniky pre deti a u dospelých to často krát býva spojitosť s konzumáciou alkoholu a následným používaním výrobkov zábavnej pyrotechniky. U detí dominuje neodborná manipulácia s pyrotechnikou a absencia prirodzených zábran pri jej používaní. To môže zapríčiniť nielen zranenie detí, ale aj požiare a poškodenie majetku. Deti používajú pyrotechniku ku hrám, ale mnohokrát i k provokáciám. Výnimkou nie sú ani také prípady, ako hádzanie zápalných výbušnín za oblečenie alebo používanie vystreľovacích svetlíc ako "zbraň" pri hre.

U dospelých užívateľov zábavnej pyrotechniky sú časté úrazy a požiare bytov, ktoré vznikajú z neopatrnosti. Ľudia si doma častokrát rozoberajú originálne výrobky, prípadne vyrábajú výbušniny po domácky. Najčastejšie sa však u dospelých alebo mladistvých stretávame s nevhodným používaním pyrotechniky pod vplyvom alkoholu, čo vedie k požiarom alebo k zraneniam od letiacej a horiacej pyrotechniky. Horiace výbušniny majú dostatočnú teplotu k zapáleniu ďalších horľavých materiálov napr. po vlietnutí oknom do bytu, na povalu, balkón alebo strechu domu. Častokrát dochádza i k prípadom poškodenia alebo zapálenia zaparkovaných áut.

Vo všeobecnosti platí, že zábavná pyrotechnika nie je určená do vnútorných priestorov, to znamená do bytov, domov, spoločenských priestorov a pod.. Vo väčšine prípadov sa musí používať na voľnom priestranstve. Je potrebné rešpektovať inštrukcie od výrobcu uvedené v návode na obsluhu, respektíve na piktogramoch. Pyrotechnika nesmie byť v žiadnom prípade smerovaná na tvár, prípadne na osoby stojace okolo. Pokiaľ to vyžaduje návod na obsluhu, je nutné pripevniť pyrotechniku na pevný predmet tak, aby nedošlo k jeho odpáleniu do vnútorných priestorov, s následným vznikom požiaru a pod.

Na internete koluje množstvo návodov ako si vyrobiť domácu pyrotechniku. Čím viac sa takéto návody vzďaľujú od pôvodného, tým sa zloženie výbušnín mení, pretože niekto si tam niečo pridá, alebo inak pomení.

Počet zranení spôsobených po domácky vyrobenými alebo oficiálne predávanými pyrotechnickými výrobkami najčastejšie narastá v období Silvestra. Nešikovní „pyromani“ končia väčšinou s popáleninami, medzi vážnejšie zranenia patria tržné rany alebo odtrhnuté prsty. Veľmi nebezpečné sú zranenia v okolí tváre, prípadne očí.

Nelegálna výroba a zhromažďovanie výbušnín sa môže klasifikovať aj ako trestný čin nedovoleného ozbrojovania. (295 ods. 1 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon). Trestné sadzby sa pohybujú v rozmedzí od troch až do ôsmich rokov.

Spracoval:
Ing. Jozef Mĺkvík, Kriminalisticko- expertízny ústav Policajného zboru,
PhDr. Eva Viktorínová, Prezídium Policajného zboru