Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Evakuácia školy a detí

Kurzy >>  Evakuácia školy a detí

Základné pravidlá

Pri skutočnom ohrození a nutnej evakuácii školy nie je vhodné povedať deťom skutočný stav situácie, napr. že horí zemepisný kabinet a pod. Je veľký rozdiel nacvičovať s deťmi evakuáciu a robiť ju naostro! Pre jednotlivé riziká majú pracovníci školy pripravené dohodnuté výrazy. Napr. pri požiari sa môže vyhlásiť rozhlasom : hlásenie riaditeľa školy - vyhlasujem cvičnú evakuáciu školy, "kohút je na streche" ( nič lepšie ma nenapadlo, deti sa tomu možno zasmejú a atmosféra sa uvoľní ). Zreteľne ( najlepšie aspoň dvakrát ) sa povie, ktoré chodby (komunikácie), prípadne schodisko nesmie byť použité.

zväčšit

Poznámka: trasa - trasy evakuácie musia byť overené a dostatočne bezpečné počas predpokladanej doby trvania evakuácie!

V prípade evakuácie školy sa okamžite zaistí preverenie únikových východov, či sú odomknuté, resp. odomknú sa. Nesmie nastať situácia, že sa žiaci dostanú k uzamknutým dverám, veľmi rýchlo by mohla nastať panika!

V škole je ohlasovňa požiaru, väčšinou sa jedná o riaditeľňu. Ak spozoruje požiar žiak, okamžite o tom informuje najbližšieho učiteľa, ktorý zabezpečí: buď prvotný hasiaci zásah (žiaci nesmú pomáhať pri hasení požiaru!), alebo zabezpečí si pomoc (treba zamedziť šíreniu požiaru a dymu zatváraním dverí), resp. zabezpečí privolanie hasičov a zabezpečí vyhlásenie evakuácie, ak je nutná. Evakuáciu učiteľ po zvážení situácie vyhlási volaním dohodnutého výrazu, v našom prípade "kohút je na streche" a beží ohlásiť požiar na ohlasovňu požiaru. Musí sa presne zadefinovať miesto a rozsah požiaru, zadymenia a pod.

Zodpovedná osoba (riadiaca osoba evakuácie) zo školského rozhlasu vyhlási dohodnutý výraz pre požiar s tým, že treba opustiť budovu. Zreteľne (najlepšie aspoň dvakrát) povie, ktoré chodby (komunikácie), poprípade schodisko(á) nesmú byť použité. Je vhodné zadefinovať miesto (malo by byť všeobecne známe), kde sa deti budú zhromažďovať (napr. školský dvor) a kde prebehne kontrola počtu žiakov.

Učitelia v jednotlivých triedach vyzvú žiakov, aby si vzali svoje veci (za predpokladu, že je na to čas), aby sa zoradili vo vyrovnanom dvojrade pred dverami - trieda budovu opúšťa spoločne! Učiteľ zoberie triednu knihu (preverenie počtu žiakov) a žiakom presne vysvetlí cestu, ktorou opustia školu. Opatrne otvorí dvere (viď. požiar budovy) a preverí, či môžu použiť danú únikovú cestu (jej začiatok) na evakuáciu. Ak je v poriadku, povie žiakom, aby vyšli pred triedu. Učiteľ opticky preverí, či všetci žiaci opustili triedu. Ak situácia umožňuje spočítanie žiakov, učiteľ žiakov spočíta. Učiteľ ide prvý, žiaci za ním. Neustále kontroluje žiakov za sebou a kontroluje situáciu v ich okolí.

Poznámka: v každej triede sú žiaci, na ktorých sa dá spoľahnúť a ktorí sú fyzicky zdatní. Takíto žiaci (aspoň dvaja) by mali byť na konci dvojradu a kontrolujú priebeh evakuácie, t.j. pomáhajú učiteľovi. Treba dbať na to, aby sa nejaký žiak neschoval za závesy, za nábytok, do výklenku v stene a podobne (buď zo strachu, alebo len tak...veď to poznáte...). Počas evakuácie treba sledovať žiakov, aby nezmenili dohodnutú únikovú cestu! Je dobré viesť žiakov počas nácvikov evakuácie k tomu, aby sa navzájom sledovali, kontrolovali a vzájomne si pomáhali - evakuácia je tímová práca! Ak by niekto zo žiakov zistil neprítomnosť nejakého spolužiaka, okamžite meno chýbajúceho spolužiaka nahlási učiteľovi.

Žiaci sa zhromažďujú na dohodnutom mieste, kde učiteľ okamžite kontroluje počet žiakov podľa triednej knihy. Stav žiakov nahlási osobe, ktorá má na starosti zhromaždisko, resp. nahlási počet zranených a druh poranení.

V prípade nepriaznivého počasia : dážď, silný vietor, sneženie, mráz, tma a pod., žiakov evakuujeme do najbližšej budovy, ktorá nie je ohrozená.

   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>