Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
HLAVNÁ BANSKÁ ZÁCHRANNÁ STANICA, o.z.

24 hodín denne, 365 dní v roku
sme pripravení na Vašu žiadosť zasiahnuť
pri záchrane ľudských životov,
pri zdolávaní závažných prevádzkových nehôd a havárií,
pri odstraňovaní následkov havárií.BANSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Vykonávame:

 • záchrannú službu v zmysle zákona NR SR č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme a zákona NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií
 • špeciálne práce v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí
 • práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (extrémne podmienky)
 • opravy, plnenie, kontroly a tlakové skúšky tlakových nádob
 • stanovenie koncentrácií niektorých zložiek plynných zmesí (CO, CO2, O2, CH4, H2, H2S, SO2)
 • opravy, servis a revízie dýchacej a plniacej záchranárskej techniky
 • servis a kontrola ručných hasiacich prístrojov
 • špeciálne trhacie práce
 • servis hydroakumulátorov
 • inertizáciu prostredia, uzavretých priestorov, zmrazovanie materiálov kvapalným dusíkom
 • kalibrovanie, opravy a servis detekčnej techniky pre výbušné a toxické plynové zmesi, najmä firmy OLDHAM
 • razenie mikrotunelov
 • všetky služby v rámci závodnej zdravotnej starostlivosti
 • vykonávanie činnosti požiarneho špecialistu a požiarneho technika
 • zabezpečovanie výkonu bezpečnostno-technickej služby (komplexné služby v oblasti ochrany práce)
 • emisné kontroly dieselových motorov v zmysle § 146 a § 229 Vyhl. SBÚ č. 21/1989 Zb.
 • cvičenie v dymovom polygóne

 

 

 

Zaisťujeme:

 • predaj, dodávky a technicko-poradenskú činnosť pre prenosné plynové analyzátory a stabilné monitorovacie systémy firmy OLDHAM
 • predaj kvalitnej profesionálnej lezeckej techniky
 • technicko-poradenskú a servisnú činnosť v oblasti záchranárskej a bezpečnostnej techniky

 

 

 

Vyškolíme:

 • profesionálnych banských záchranárov
 • priemyselných lezcov
 • používateľov detekčnej techniky pre analýzu plynov v pracovnom prostredí
 • používateľov vzduchových dýchacích prístrojov.

Kontakt:

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Hlavná banská záchranná stanica, o.z.
Priemyselná 3, 971 01 Prievidza
telefón: 046 / 542 29 56, 542 68 21
fax: 046 / 542 29 53
Tiesňová linka: 046 / 542 16 97
e-mail: hbzs@hbp.sk
URL: www.hbzs.sk


ZÁCHRANÁRI - ONLINE
Ing. Pavol Čavojský, 4. máj 1956 - 10. august 2009
SKVELÝ ZÁCHRANÁR
SKVELÝ KAMARÁT
SKVELÝ ČLOVEK

ČESŤ JEHO PAMIATKE