Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Predmet Mladý záchranár

Voliteľný predmet Mladý záchranár


Učebné osnovy Mladý záchranár pre I. stupeň základných škôl

Učebné osnovy Mladý záchranár pre II. stupeň základných škôl
Referencie dopravnej výchovy projektu Mladý záchranár:

Vec: Informácia o výbere projektu Mladý záchranár - www.mladyzachranar.sk medzi najlepšie praktiky v oblasti cestnej bezpečnosti v SR.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že projekt Mladý záchranár bol vybraný ako jedna z najlepších praktík v oblasti cestnej bezpečnosti pre účely medzinárodného projektu Summary and Publication of Best Practices in Road Safety in the Member States (SUPREME), ktorý je financovaný Európskou komisiou. Projekt Mladý záchranár je z hľadiska obsahu a formy príkladnou aktivitou pre dopravnú výchovu detí na Slovensku. Internetová aplikácia projektu je taktiež názornou učebnou pomôckou pre pedagogických pracovníkov na základných školách.

Ing. Ľubomír Palčák
generálny riaditeľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina