Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
O projekte

Projekt Škola mladých záchranárov vznikol z iniciatívy združenia RESCUE TEAM SLOVAKIA a eSlovakia za podpory spoločností Millennium 000 a AIR TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

Prezentovaná e–learningová aplikácia má ambíciu spropagovať prostredníctvom využitia moderného komunikačného nástroja záchranársku problematiku a to najmä u detí a mládeže.


Ciele projektu:

  • Sprostredkovať žiakom základných škôl a študentom stredných škôl základy záchranárstva, pomôcť im zvládnuť a zorientovať sa v krízových situáciách.
  • Vysvetliť výhody a užitočnosť internetu, počítačov a multimédií pri výučbe, keďže samotný kurz prebieha dištančnou formou prostredníctvom internetovej aplikácie.

Internetový multimediálny kurz pre deti a žiakov prechádza jednotlivými lekciami, skladajúcimi sa z učebného textu a multimediálnych praktických ukážok. Používatelia aplikácie okrem získania konkrétnych informácií, ako sa správať a účinne pomáhať v krízových a život ohrozujúcich situáciách, majú možnosť preveriť si svoje novonadobudnuté vedomosti v interaktívnom teste. Po úspešnom absolvovaní testu dostane študent certifikát (odznak a diplom) Mladého záchranára.

Základné prínosy e-learningovej aplikácie Škola mladých záchranárov:

  • Získanie vedomostí a schopnosti detí a mládeže orientovať sa v krízových, havarijných, nebezpečných situáciách, vedieť sa chrániť, brániť a pomáhať ďalším.
  • Zvyšovanie povedomia detí, mládeže, ako aj dospelých, o dôležitosti záchranárskej problematiky.
  • Umožnenie zahrnúť do vyučovania a do vyučovacej látky v rámci relevantných predmetov na základných a stredných školách praktické ukážky a príťažlivý spôsob výučby záchranárstva.
  • Predvedenie výhod a efektívnosti využívania internetu a multimédií vo výučbe.


Spôsob realizácie:

  • Technologická báza: internetová e-learningová aplikácia na báze .net je prístupná prostredníctvom internetu všetkým základným a stredným školám.
  • Obsah: lekcie sú pripravované a konzultované odborníkmi z oblasti záchranárstva.