Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Ozbrojené sily SRZákonom NR SR č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády SR, v znení neskorších predpisov k 1. januáru 1993 bola zriadená Armáda SR a boli sformované orgány jej riadenia a velenia. Zákon NR SR č. 321/2002 o ozbrojených silách Slovenskej republiky upravil od 1. júla 2002 postavenie základných zložiek ozbrojených síl SR ako rozhodujúceho výkonného prvku systému obrany republiky, ich úlohy, použitie, riadenie, velenie, kontrolu, mobilizáciu a prípravu.

Ozbrojené sily sú rozhodujúcim výkonným prvkom systému obrany Slovenskej republiky.

Úlohou ozbrojených síl je:

zaručovať

 • obranu Slovenskej republiky a bezpečnosť štátu pred vonkajším ozbrojeným napadnutím cudzou mocou,
 • plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,

podieľať sa

 • na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu,
 • na zachovávaní zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc SR.

Poslaním a povinnosťou ozbrojených síl je podielať sa na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok a pri odstraňovaní jeho následkov.

Ozbrojené sily v rámci poskytovania humanitárnej pomoci a v rámci vojenských cvičení plnia úlohy aj mimo územia Slovenskej republiky; ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, plnia tiež úlohy v mierových pozorovateľských misiách Organizácie Spojených národov.

Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Európskej únie a úlohy vojenských misií medzinárodných organizácií.

Ozbrojené sily možno použiť na:
 1. ochranu štátnej hranice SR,
 2. ochranu a obranu stavieb a budov, ktoré boli určené rozhodnutím vlády SR ako objekty osobitnej dôležitosti alebo ďalšie dôležité objekty na obranu štátu,
 3. odstraňovanie následkov výnimočného stavu alebo núdzového stavu a na riešenie mimoriadnych udalostí,
 4. boj proti terorizmu,
 5. pátranie po lietadlách a pri záchrane ľudských životov,
 6. zabezpečenie leteckej prepravy ústavných činiteľov určených vládou,
 7. zabezpečenie leteckej zdravotníckej prepravy.

Na základe žiadosti štátnych orgánov, obcí alebo vyšších územných celkov môže veliteľ v rozsahu svojej pôsobnosti rozhodnúť o okamžitom použití vojakov ozbrojených síl a o nevyhnutnej logistickej podpore potrebnej na riešenie mimoriadnej udalosti.

Základná organizačná štruktúra ozbrojených síl SR:

 • Pozemné sily OS SR
 • Vzdušné sily OS SR
 • Sily výcviku a podpory

A. Pozemné sily OS SR tvoria hlavnú zložku ozbrojených síl. Ich úlohou je:

 • zabezpečovať obranu suverenity a územnej celistvosti Slovenskej republiky,
 • zabezpečovať alebo podieľať sa na zabezpečovaní ochrany a obrany politických a hospodárskych centier, priestorov a objektov pri vojenskom i nevojenskom ohrození štátu,
 • zabezpečovať úlohy spojené s ochranou obyvateľstva,
 • zabezpečovať likvidácie následkov mimoriadnych udalostí,
 • zabezpečovať opatrenia v rámci záchranných a vyhľadávacích akcií,
 • zabezpečovať schopnosti pôsobenia v rámci mierových a humanitárnych akcií mimo územia SR.

B. Vzdušné sily sú jednou z rozhodujúcich zložiek ozbrojených síl SR. Sú určené na obranu:

 • zvrchovanosti Slovenskej republiky,
 • dôležitých politických a hospodárskych centier, regiónov,
 • vojsk pred údermi vzdušného protivníka a na priamu podporu boja pozemných síl.

Vzdušné sily sa podieľajú na mierových a humanitárnych operáciách, na eliminácii vojenských a nevojenských ohrození ako aj formou podpory operačnej a taktickej mobilnosti. Letectvo a protivzdušná obrana aj v mieri svojimi vyčlenenými silami a prostriedkami plnia úlohy blízke bojovému použitiu v pohotovostnom systéme s pôsobnosťou na celé územie Slovenskej republiky.

C. Sily výcviku a podpory OS SR majú stanovené tieto hlavné úlohy:

 • organizovať, riadiť a zabezpečovať základný a odborný výcvik vrátane špeciálneho výcviku profesionálnych vojakov,
 • organizovať, riadiť a zabezpečovať prípravu pozorovateľov a jednotiek vysielaných do vojenských misií,
 • organizovať, riadiť a zabezpečovať logistickú podporu v rámci ozbrojených síl,
 • zabezpečovať prevádzku komunikačných, informačných a bezpečnostných systémov a realizovať opatrenia na zabezpečenie ich bezpečnosti,
 • zabezpečovať činnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Generálneho štábu a posádky Bratislava.

Ponuka pre školy:

Ak máte záujem, aby prišli vojaci medzi Vás a

 • poskytli Vám informácie a spravili prezentácie o ozbrojených silách, alebo
 • pomohli počas Kurzov ochrany človeka a prírody s topografiou, zásadami ochrany človeka pred chemickými, biologickými a inými škodlivými látkami, prípadne počas iných akcií,

môžete sa nakontaktovať na regrutačné strediská vo Vašom krajskom meste. Kontakty získate na stránke www.personal.mil.sk.

Linky, kde môžete získať ďalšie informácie: