Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Hasičský a záchranný zbor

Auxilium in periculo missio nostra...
Pomoc v núdzi, naše poslanie...


PREZÍDIUM HaZZ
Drieňová 22
826 86 BRATISLAVA 29
Tel.: 02/43333538
Fax: 02/43333691
Web: www.minv.sk
Email: oo@hazz.minv.sk

Základné úlohy zboru:
 • pomáha zdolávať požiare,
 • zbor poskytuje pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku osôb,
 • vykonáva záchranné práce pri haváriách, živelných pohromách, pri odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
 • pôsobí výchovne a preventívne v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • posudzuje protipožiarnych vlastnosti výrobkov.
Organizačná jednotka:
 • základnou organizačnou zložkou hasičskej jednotky je družstvo,
 • družstvo tvorí veliteľ a ďalších tri až osem osôb.
Právomoci príslušníkov:
 • na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému veliteľ zásahu z Hasičského a záchranného zboru,
 • veliteľ zásahu môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť resp. je oprávnený túto osobu predviesť na útvar PZ.
Spôsobilosť na výkon štátnej služby:
 • na posúdenie spôsobilosti uchádzača na vykonávanie funkcie v zbore sa musí uchádzač podrobiť lekárskemu vyšetreniu, previerke fyzickej zdatnosti a psychologickému vyšetreniu,
 • základnú prípravu absolvujú všetci príslušníci HaZZ v rozsahu 400 hodín, skladá sa z teoretickej prípravy – 90 hodín a praktického výcviku – 310 hodín,
 • cieľom je nadobudnutie základných teoretických vedomostí a praktických zručností ako je obsluha vecných prostriedkov, hasičskej techniky, prostriedkov protiplynovej, spojovacej, hasičskej záchrannej a povodňovej služby,
 • príslušníci HaZZ sa podrobujú každoročnému overovaniu fyzickej zdatnosti.