Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Požiar - základné pojmy

Kurzy >>  Požiar - základné pojmy

Požiar: nekontrolovateľné a nežiadúce horenie.

Šírenie požiaru v uzavretom priestore závisí:
 • od celkového požiarneho zaťaženia
 • od rozmerov a geometrie objektu
 • od stupňa jeho odizolovania
 • od ventilačných pomerov

Ak vznikne požiar, dochádza k jeho voľnému rozvoju. Znamená to, že požiar nie je hasený.

Priebeh požiaru môžeme rozdeliť na tieto štyri fázy:
 • prvá fáza: trvá od samotného vzniku požiaru do začiatku intenzívneho horenia. Táto fáza trvá 3 až 10 minút. V tejto fáze je najväčšia šanca požiar uhasiť. Z časového intervalu prvej fázy vyplýva, aké je dôležité rýchle nahlásenie požiaru hasičom na telefónne číslo 150
 • druhá fáza: od začiatku intenzívneho horenia až do okamihu, keď požiar zachváti všetky horľavé materiály. Požiar je v maximálnej intenzite, jeho hasenie je veľmi náročné.
 • tretia fáza: intenzita požiaru sa začína znižovať
 • štvrtá fáza: prerušenie procesu horenia
Rýchlosť plošného rozmachu požiaru (horizontálne šírenie plameňa) závisí najmä od:
 • teploty vznietenia
 • termických vlastností materiálov
 • intenzity tepelného toku plameňa

Rýchlosť šírenia požiaru v obytnej miestnosti je približne 0,7m/min., pri lesnom požiari 1,3m/min. Skratky: m: meter, min. minúta.

Upozornenie: jedná sa o orientačné údaje. Skutočná rýchlosť šírenia požiaru závisí od veľa faktorov.

Za aký čas sa požiar môže rozšíriť na celú miestnosť, ak má napr. päť metrov? Nezabudnite, že požiar za pár minút bude ohrozovať susedné miestnosti a dym sa začne šíriť do okolia.

Teplota vznietenia:

Teplota vznietenia je najnižšia teplota horľavého objektu (predmetu), pri ktorej sa tento sám zapáli. K vznieteniu dochádza pôsobením tepla okolia, nie účinkom otvoreného ohňa alebo iskry.

Teploty vznietenia niektrorých látok:
 • papier: 180°C
 • drevo: 270°C
 • seno: 233°C
 • koks: 400°C
 • benzín: 470°C
 • nafta: 250°C
 • petrolej: 380°C
 • acetón: 537°C
 • PVC: 370°C
 • izolácia elektr. káblov: 450°C

Medze výbušnosti:

Medze výbušnosti predstavujú dolné a horné hraničné koncentrácie zmesí horľavých pár, plynov alebo prachov so vzduchom, medzi ktorými sa táto zmes môže vznietiť - vybuchnúť.

 • zemný plyn: DMV 4,3 obj. % a HMV 15 obj. %
 • benzín: DMV 1,1 obj. % a HMV 6 obj. %
 • múčny prach: DMV 15 obj. %
 • drevený prach: DMV 30 obj. %
Použité skratky:
 • dolná medza výbušnosti DMV
 • horná medza výbušnosti HMV
Poznámka:

Ak je koncentrácia zmesi horľavých plynov, pár, prachov so vzduchom nižšia ako dolná medza výbušnosti, alebo vyššia ako horná medza výbušnosti, zmes vybuchnúť nemôže.

Samovznietenie:

Predstavuje chemický proces, pri ktorom sa horľavý súbor (teleso) zohreje na teplotu vznietenia, alebo výbuchu vývinom tepla v samotnej látke. Inými slovami: teplota samovznietenia horľavej látky je najnižšia teplota, na ktorú musíme zohriať horľavú látku, aby získala schopnosť zohrievať sa ďalej sama až k procesu horenia.

Látka: teplota samovznietenia / teplota vznietenia:
 • benzín : 260°C / 470°C
 • seno : 70°C / 233°C
 • dubové piliny : 100°C / 342°C
 • hnedé uhlie : 50°C / 410°C
Čo sprevádza požiar:
 • chemická reakcia horenia
 • vznik a prenos tepla
 • výmena plynov
 • vznik a šírenie produktov horenia
Čo spôsobuje požiar:
 • deformácie a narušenie stavebných konštrukcií a zariadení
 • výbuchy technologických zariadení, výbušnín, zmesí produktov nedokonalého horenia a vzduchu
 • vyvretie a rozstreknutie horiacej kvapaliny z nádrže
Podľa výmeny plynov delíme požiare takto:
 • požiare vonkajšie: proces horenia prebieha na otvorenom priestore
 • požiare vnútorné: proces horenia prebieha vo vnútri objektov
Priestor, v ktorom prebieha požiar sa rozdeľuje na tri pásma:
 • pásmo horenia
 • pásmo tepelného účinku
 • pásmo zadymenia
Šírenie tepla , ktoré vzniká pri požiari:
 • vedením: nosnými konštrukciami a deliacimi stenami
 • sálaním: infračerveným žiarením
 • prúdením: ohriaty vzduch stúpa hore

Pásmo zadymenia:

Pásmo zadymenia predstavuje tú časť priestoru v blízkosti požiaru, ktorá je zaplnená dymom v koncentrácii nebezpečnej zdraviu ľudí. Dym posudzujeme aj z hľadiska viditeľnosti.

Pásmo zadymenia označované z hľadiska viditeľnosti:
 • veľké zadymenie: viditeľnosť je mešia ako 3 metre
 • stredné zadymenie: viditeľnosť je 3 až 6 metrov
 • malé zadymenie: viditeľnosť je väčšia ako 6 metrov
Zadymenie ovplyvňuje:
 • priebeh záchranných prác
 • činnosť ohrozených ľudí - zadymenie znemožní opustiť ohrozený priestor

Výmena plynov pri požiari:

Atmosferický vzduch vniká do pásma horenia a vytláča vzniknuté ohriate splodiny horenia, nakoľko vzniknuté ohriate splodiny horenia majú menšiu hustotu ako atmosferický vzduch.

Výmena plynov pri požiari je priamo úmerná :
 • ploche požiaru
 • teplote v pásme horenia
 • rýchlosti vetra
Pri lesných požiaroch môže byť výmena plynov až cez 15 metrov za sekundu.