Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Zlomeniny rebier

Jedná sa o skryté poranenie hrudníka. Rebrá obkolesujú hrudnú dutinu a je ich 12 párov. K zlomeninám rebier dochádza najmä priamou silou, ktorá pôsobí na hrudník: úder, pád z väčšej výšky na hrudník, stlačením pri autonehodách alebo závaloch, napr. v bani, pri výkopových prácach alebo počas zemetrasenia. Najčastejším skrytým poranením hrudníka sú viacnásobné zlomeniny rebier, resp. viacnásobná zlomenina prsnej kosti.

Hemotorax:
Zlomené rebro môže poškodiť pľúca. Keď koniec zlomeného rebra roztrhne pľúcne tkanivo, vzniká hemotorax. Hemotorax predstavuje krvácanie do pohrudnicovej dutiny. Väčšie množstvo krvi v pohrudnicovej dutine spôsobí stláčanie pľúc. Príznaky takéhoto poranenia sa podobajú príznakom ako pri otvorenom pneumotoraxe.

Zatvorený pneumotorax:
Zlomené rebro môže roztrhnúť pľúcne tkanivo a súčasne aj priedušku. Pri takomto zranení dochádza k spojeniu pohrudnicovej dutine s dýchacími cestami, čo má za následok vznik zatvoreného pneumotoraxu (hrudníková stena nie je poškodená). Príznaky takéhoto poranenia sa podobajú príznakom, ako pri otvorenom pneumotoraxe, pretože pohrudnicová dutina je spojená s okolitou atmosférou.

Pretlakový pneumotorax:
V pohrudnicovej dutine vzniká pretlak hromadiaceho sa vzduchu, pretože rana v prieduške umožňuje iba nasávanie vzduchu, nakoľko pri výdychu sa uzavrie. Tento pretlak v pohrudnicovej dutine stláča pľúca, srdce a veľké cievy, čo spôsobuje :
 • cyanózu
 • pulz je zrýchlený, môže byť aj nepravidelný
 • krčné žily sa napĺňajú krvou
 • dýchavičnosť

Prvá pomoc pri hemotoraxe, zatvorenom a pretlakovom pneumotoraxe:

 • postihnutého umiestnime do polosediacej polohy
 • čo najskôr zabezpečíme RZP

Ako funguje dýchanie:

Dýchanie sa skladá z troch fáz : nádych, výdych, prestávka.

Nádych:
Pri nádychu sa hrudný kôš pohybuje smerom nahor a do strán, bránica sa pohybuje smerom nadol » hrudná dutina sa zväčší, tlak vzduchu v pľúcach sa zníži » atmosferický vzduch sa nasáva do pľúc.
Presne povedané, pri nádychu vznikne v pľúcach podtlak voči atmosferickému tlaku, tlaky majú snahu sa vyrovnať, preto atmosferický vzduch je nasávaný do pľúc pri nádychu.

Výdych:
Výdych je opačná fáza nádychu, preto hrudný kôš sa pohybuje smerom nadol a dovnútra, bránica sa pohybuje smerom nahor » hrudná dutina sa zmenší, tlak vzduchu v pľúcach sa zvýši » z pľúc sa vzduch vytláča.
Presne povedané, pri výdychu vznikne v pľúcach pretlak voči atmosferickému tlaku, tlaky majú snahu sa vyrovnať, preto z pľúc sa vzduch vytláča pri výdychu.

Prestávka :
Počas prestávky v pľúcach je vždy určité množstvo vzduchu, preto prísun kyslíka do krvi je plynulý.

Bránica:
Bránica je svalová prepážka oddeľujúca hrudnú a brušnú dutinu.

Paradoxné dýchanie:

Ak dôjde k zlomenine viacerých rebier v rade nad sebou, alebo ak dôjde k zlomenine prsnej kosti na viacerých miestach, tak hrudný kôš v poranenej časti sa stáva nestabilný, čo môže spôsobiť paradoxné dýchanie. Pri paradoxnom dýchaní dochádza k opačnému pohybu hrudníka, t.j. poranenná časť hrudníka sa pri vdychu prepadáva (poranená oblasť hrudníka sa pohybuje dovnútra) a pri výdychu von.

Nestabilný hrudník spôsobuje to, že pľúca sa na poranenej časti hrudníka nemôžu počas vdychu naplniť do požadovaného objemu, čo má za následok pokles kyslíka v krvi postihnutého. Paradoxné dýchanie môže ovplyvniť aj činnosť zdravej časti pľúc.

Príčiny:

 • autonehoda, napr. šofér narazí o volant, stlačenie hrudníka
 • pád z veľkej výšky na hrudník
 • stlačenie hrudníka, napr. zával v bani, zemetrasenie

Príznaky:

 • postihnutý pociťuje bolesť na hrudníku pri dýchaní
 • dýchanie je plytké a zrýchlené
 • príznaky dusenia sa: cyanóza
 • na hrudníku vidíme paradoxné pohyby
 • príznaky

Prvá pomoc:

 • postihnutého umiestnime do polohy v polosede tak, aby poranená časť hrudníka bola nižšie » postihnutého v polosede mierne nakloníme na poranenú stranu hrudníka
 • spevníme poranenú časť hrudníka » potrebujeme vystužiť nestabilnú časť hrudníka » môžeme poskladať časopis, resp. noviny po dĺžke na potrebnú šírku, priložíme ich na postihnuté miesto na hrudníku - hrudník vystužíme po jeho výške » elastickým ovínadlom obviažeme hrudník a zároveň prichytíme zložené noviny, resp. môžeme použiť trojrohé šatky na prichytenie výstuhy

Upozornenie: ovínadlo, resp. šatky doťahujeme s citom, nesmieme príliš stiahnuť hrudník, aby sme neobmedzili potrebný pohybový rozsah hrudníka.

 • ak je dýchanie postihnutého nedostatočné (viď. téma umelé dýchanie z úst do úst), začneme vykonávať podporné umelé dýchanie z pľúc do pľúc
 • ak je postihnutá osoba v bezvedomí, uložíme ju do stabilizovanej polohy na boku tak, aby ležala na poranenej časti hrudníka (zdravá časť hrudníka je vyššie)
 • pravidelne kontrolujeme celkový zdravotný stav postihnutej osoby
 • ak postihnutú osobu treba premiestniť, použijeme nosidlá
 • okamžite zabezpečíme RZP

Prvá pomoc pri jednoduchej zlomenine rebra:

Príznaky:

 • bolesť v mieste zlomeniny
 • ostrá bolesť pri hlbokom nádychu alebo kašli
 • citlivosť poraneného miesta na pohmat
 • deformácia alebo zmliaždenie v mieste zlomeniny

Prvá pomoc:

 • postihnutého umiestnime do polohy v polosede tak, aby poranená časť hrudníka bola nižšie » postihnutého v polosede mierne nakloníme na poranenú stranu hrudníka
 • spevníme hrudník » elastickým ovínadlom obviažeme hrudník

Upozornenie: elastické ovínadlo doťahujeme s citom, nesmieme príliš stiahnuť hrudník, aby sme neobmedzili potrebný pohybový rozsah hrudníka.

 • rameno na zranenej strane hrudníka zafixujeme dvíhavým závesom
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>